Opera Wrocławska

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Opera Wrocławska zwana dalej Operą jest samorządową instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Województwa Dolnośląskiego zwanego dalej Województwem i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwanego dalej Ministrem.

Opera działa w szczególności na podstawie:
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), umowy z dnia 18 maja 2006 r. zawartej pomiędzy Ministrem i Województwem w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Opery Wrocławskiej, zwanej dalej Umową, statutu z dnia 28 lutego 2013 r. nadanego Uchwałą Nr XXXII/934/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r., zwanego dalej Statutem.

Siedzibą Opery jest miasto Wrocław.

Opera działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

Opera posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo pod nr 11.
Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Opery, z uwzględnieniem uprawnień Ministra wynikających z obowiązujących przepisów, Umowy oraz Statutu, sprawuje Województwo.

Uchwała Nr XXXII/934/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Operze Wrocławskiej (pobierz plik pdf)

4
listopada

Obsługa widowni Opery Wrocławskiej w okresie od 01.11.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. podczas spektakli wystawianych w siedzibie Opery oraz poza siedzibą

znak postępowania: DPP/2/2020/S

8
grudnia

Świadczenie usług noclegowych na rzecz Opery Wrocławskiej w 2021 r.

znak postępowania: DAK/3/2020/S

21
sierpnia

Ochronę osób i mienia w budynku Opery Wrocławskiej oraz ochronę imprez masowych organizowanych przez Operę Wrocławską

znak postępowania: ZTA/1/2020/S