Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operę Wrocławską w następujących sytuacjach:
 • Rezerwacja i sprzedaż biletów
 • Sprzedaż usług VOD (zdalne transmisje wideo)
 • Newsletter
 • Darowizny
 • Rekrutacje
 • Komunikacja elektroniczna (poczta e-mail, kontakt telefoniczny)
 • Zawieranie i wykonywanie umów handlowych
 • Media społecznościowe Opery
 • Monitoring wizyjny w siedzibie Opery
 • Logi serwera oraz IP
 • Pliki cookies
 • Narzędzia analityczne Google

  Używany w niniejszej Polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności – 20.09.2022 r.

  1. Administrator, czyli podmiot przetwarzający dane osobowe Administratorem Państwa danych osobowych w sytuacjach opisanych w niniejszej Polityce jest Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942.

  Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl

  2. Rezerwacja i sprzedaż biletów Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z rezerwacją i sprzedażą biletów i reklamacjami znajdują się w Rozdziale VIII § 3 Regulaminu rezerwacji oraz sprzedaż biletów i towarów..

 • 3. Sprzedaż usług VOD (zdalne transmisje wideo) Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z dostępem do transmisji online wydarzeń Opery Wrocławskiej znajdują się w § 7 Regulaminu dostępu do usługi PPV Stream.

  4. Newsletter
 • Opera Wrocławska jest administratorem imion wraz z adresami e-mail, które podali Państwo na stronie internetowej w celu zapisania się do newslettera, zawierającego informacje o działalności i ofercie Opery.
 • Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Opery Wrocławskiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci promocji własnej działalności, w tym informowania o wydarzeniach. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wypisania się z newslettera.
 • Ponadto przepisy prawa wymagają Państwa zgody na przesyłanie informacji handlowej. W przypadku newslettera zgoda ta jest pobierana poprzez fakt udostępnienia przez Państwa swojego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera. Zgodę można wycofać wypisując się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wypisanie się z newslettera. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe są przekazywane FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Spółka ta pomaga Operze Wrocławskiej w rozsyłaniu newslettera.

 • 5. Darowizny
 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa przy przekazywaniu darowizn, a więc przede wszystkim numeru rachunku bankowego.
 • Dane te będą przetwarzane w celu wykonania (rozliczenia) umowy darowizny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej i księgowej oraz wypełnienia innych ciążących na Operze obowiązków prawnych w zakresie obsługi darowizn (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą Wrocławską, w szczególności operatorom usług płatności elektronicznych.

 • 6. Rekrutacja
 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych z dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych, udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski związane z rekrutacją także wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a w przypadku umowy o pracę w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Po tym okresie dane osobowe mogą być przetwarzane obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 • 7. Komunikacja elektroniczna (poczta e-mail, kontakt telefoniczny)
 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego.
 • Opera przetwarza te dane w celu komunikacji z Państwem. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na przesyłane wiadomości i pomóc Państwu w rozwiązaniu przedstawionych spraw.
 • Skorzystanie z wyżej wymienionych form komunikacji wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (przede wszystkim adres e-mail). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Opera Wrocławska w postaci komunikacji oraz marketingu własnych usług (art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
 • Mogą Państwo podać także inne dane, np. w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania takich danych będzie Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej Państwa sprawy. W zależności od rodzaju sprawy dane będą przetwarzane również przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo uznania sprzeciwu.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. hosting serwisu internetowego) i prawne.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 8. Zawieranie i wykonywanie umów handlowych, w tym umów o świadczenie usług
 • Opera Wrocławska przetwarzana dane osób zaangażowanych w zawieranie i wykonywanie umowy po stronie kontrahenta.
 • Dane osobowe przetwarzane przez administratora obejmują Państwa dane kontaktowe, przede wszystkim imię, nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail.
 • Państwa dane osobowe zostały udostępnione Operze Wrocławskiej przez Kontrahenta, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. Dane wspólników i osób reprezentujących Kontrahenta mogą zostać również pozyskane (zweryfikowane) ze źródeł publicznych (np. rejestry KRS, CEIDG).
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Opery Wrocławskiej w postaci:
 • - komunikacji z osobami zaangażowanymi w wykonywanie umowy po stronie Kontrahenta w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy,
  - weryfikacji poprawności procedury zawarcia umowy,
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Operę Wrocławską w okresie obowiązywania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą Wrocławską przy realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną systemów Opery Wrocławskiej i podmiotom świadczącym usługi prawne.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania: dostępu do danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo również złożyć sprzeciw do Opery Wrocławskiej wobec przetwarzania Państwa danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 9. Media społecznościowe Opery Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych użytkowników wchodzących w interakcję z profilami Opery na Facebooku, Youtubie i Instagramie, jednak tymi danymi administrują także właściciele tych serwisów. W przypadku kontaktu z Operą przez media społecznościowe, zostaną udostępnione Operze Państwa imię, nazwisko i zdjęcie oraz inne informacje, które podali Państwo w mediach społecznościowych i ustawili jako widoczne. Dane te są udostępniane zgodnie z politykami prywatności danego serwisu, a Opera nie ma wpływu na takie udostępnianie.

  Adres profilu Opery

  Nazwa serwisu

  Administrator serwisu

  Adres do polityk prywatności serwisu

  https://www.facebook.com/operawroclawska/

  Facebook

  Meta Platforms Ireland Limited

  https://www.facebook.com/about/privacy
  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  https://www.youtube.com/channel/UClgViBSNYMAgHMdlBlIvW9A

  Youtube

  Alphabet Inc.

  https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

  https://www.instagram.com/operawroclawska/

  Instagram

  Meta Platforms Ireland Limited

  https://privacycenter.instagram.com/policy


  Opera zrealizuje Państwa prawa w zakresie jakim umożliwia to operator danego serwisu. W pozostałym zakresie należy się kontaktować z operatorem danego serwisu. W przypadku mediów społecznościowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane także przez okres obserwowania profilu Opery. Zwracamy uwagę, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć swoje komentarze pod postami, przestać obserwować profile Kancelarii lub zrezygnować z posiadania konta w danym serwisie.

  10. Monitoring wizyjny w siedzibie Opery
 • Przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest niezbędne ze względu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawienie mogłoby narazić Operę na szkodę (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO w związku z art. 22(2) § 1 Kodeksu pracy).
 • W ramach monitoringu wizyjnego może zostać utrwalony Państwa wizerunek.
 • Monitoring obejmuje: westybul, kasa biletowa, parter, schody wachlarzowe i drzwi westybulu, pierwszy balkon, drzwi foyer 302, foyer strona lewa, foyer strona prawa, drugi balkon, a także schody, drzwi windy panoramicznej, trzeci balkon, strona prawa p.513, duża sala prób, strona prawa, scena (przez kurtynę stalową), scena galeria lewa, scena galeria prawa, stanowisko dyrygenta, podscenie strona lewa i prawa, winda przy portierni, drzwi wejściowe (kołowrót), wyjście (grucha), korytarz parter, widok na serwerownię, kasa pieniężna (wewnątrz), kasa biletowa (wewnątrz).
 • Dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że dane zebrane w wyniku monitoringu mają stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa.
 • Odbiorcą danych z monitoringu jest firma ochroniarska współpracująca z Operą.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania: dostępu do danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo również złożyć sprzeciw do Opery Wrocławskiej wobec przetwarzania Państwa danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 11. Logi serwera oraz IP
 • Podczas korzystania z niniejszego serwisy zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.
 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie dane jak: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http; informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o adresie IP.
 • Dane te są niezbędne do działania strony internetowej i mogą stanowić dane osobowe. Są one przetwarzane przez Operę Wrocławską na podstawie jej uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest komunikacja i funkcjonowanie niniejszej strony internetowej. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie poprzez zmianę ustawień banerze cookie. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 12. Pliki cookies
 • Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz unikalny numer.
 • Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi niektórych plików cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niniejszego serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być również przez Google współpracujących z Operą w celu wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu cookie mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies.
 • Pliki cookies stosowane w ramach niniejszego serwisu przetwarzają dane osobowe, a ich administratorem jest Opera Wrocławska. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie poprzez zmianę ustawień banerze cookie. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Na stronie stosowane są następujące pliki cookies:

 • Lp.

  Nazwa

  Funkcja

  Rodzaj

  Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

  1.

  __utma

  Gromadzi informacje kiedy użytkownik pierwszy raz wszedł na stronę, jak często ją odwiedzał i kiedy ostatni raz ją odwiedził.

  stałe

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  2.

  __utmb

  Zawiera stempel czasowy, kiedy użytkownik wywołał stronę.

  stałe

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  3.

  __utmc

  Zawiera stempel czasowy, kiedy użytkownik opuścił stronę i oblicza jak długo był na stronie.

  sesyjne

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  4.

  __utmt

  Zawiera informacje o wykonanych prośbach użytkownika.

  stałe

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  5.

  __utmz

  Zawiera informacje skąd użytkownik trafił na stronę.

  stałe

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  6.

  _gat_UA-121465674-1

  Analizuje ruch użytkownika na stronie internetowej na potrzeby usługi Google Analytics. Szczegóły w pkt. 12 poniżej.

  stałe

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  7.

  _gat_UA-189977262-2

  Analizuje ruch użytkownika na stronie internetowej na potrzeby usługi Google Analytics. Szczegóły w pkt. 12 poniżej.

  stałe

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  8.

  _ga

  Rozróżnia użytkowników na potrzeby usługi Google Analitics. Szczegóły w pkt. 12 poniżej.

  stałe

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  9.

  _gid

  Rozróżnia użytkowników na potrzeby usługi Google Analitics. Szczegóły w pkt. 12 poniżej.

  stałe

  Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cookie stosowane w celach analitycznych.

  10.

  PHPSESSID

  Zapewnia działanie systemu rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris.

  sesyjne

  Uzasadniony interes w postaci prawidłowego działania systemu sprzedaży biletów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Cookie niezbędne do działania strony.

  11.

  PHPSESSID-IKSORIS

  Zapewnia działanie systemu rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris.

  sesyjne

  Uzasadniony interes w postaci prawidłowego działania systemu sprzedaży biletów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Cookie niezbędne do działania strony.


  <

  13. Narzędzie analityczne Google W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. W naszym serwisie używamy narzędzi dostarczanych przez Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii:
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  Są to usługi analityczne, wykonywana przez Google na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej, których opis znajdziesz tu, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na nasze zlecenie Google wykorzystuje pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań.