Projekty

Modernizacja systemu interkomowego i ostrzegawczego DSO Opery Wrocławskiej

Z radością informujemy, że Opera Wrocławska otrzymała dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Kultury.


Zakres działania:
1. Zakup oraz dostawa urządzeń systemu interkomowego i telewizji podglądowej, a także przeprowadzenie niezbędnych prac w strukturze obiektu związanego z montażem urządzeń systemu inspicjenta wyposażonego w podsystemy:
a) komunikacji dwustronnej kablowej i bezprzewodowej,
b) system rozgłoszeniowy,
c) nasłuchu akcji scenicznej,
d) system potwierdzenia akcji scenicznej,
e) zegary synchroniczne,
f) podgląd akcji scenicznej,
g) central zarządzania budynkiem BMS,
h) systemu sterowania klapami oddymiającymi,
i) systemu sygnalizacji pożaru oraz central SAP.

Projekt uzyskał dofinansowanie z MKIDN w wysokości 3 248 000,00 złotych
Projekt uzyskał dofinansowanie z BWD w wysokości 747 040,00 złotych na pokrycie podatku VAT w projekcie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Programu Inwestycji.

Projekt zrealizowano w 2021 roku.


Wzmocnienie potencjału artystycznego Opery Wrocławskiej poprzez zakup wyposażenia scenicznego.

Z radością informujemy, że Opera Wrocławska otrzymała dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura Kultury.

Zakres działania:
1. Zakup systemu ścian modułowych do poprawy warunków akustycznych sceny Opery Wrocławskiej - 1 zestaw

2. Zakup wyposażenia technicznego i wyposażenia stanowisk pracy pracowni technicznych i magazynowych - 5 zestawów w tym: wózki narzędziowe wraz z zestawem elektronarzędzi - 1 zestaw, Zespół zrzutowy do kabuki i kurtyn - 1 zestaw, zestaw prasowalniczy - 1 zestaw, modułowy zestaw magazynowy stanowiący wyposażenie stanowiska pracy - 2 zestawy

3. Zakup systemowych konstrukcji scenicznych - podesty oraz konstrukcje sceniczne modułowe
umożliwiające łatwą i szybką zabudowę zaplecza technicznego dla realizowanych spektakli - 1 zestawy

4. Modernizacja wyposażenia elektroakustycznego w nowe urządzenia do nagrań wielośladowych na potrzeby działu akustycznego - 1 zestaw

5. Zakup specjalistycznego oprogramowania dla potrzeb doposażenia zespołów technicznych oraz promocji i organizacji widowni - 3 zestawów w tym: oprogramowanie Vector Works Spotlight z CAD wraz z oprzyrządowaniem - 1 zestaw, oprogramowanie Adobe Master Colections wraz z Touchdesigner 099 - 1 zestaw, oprogramowanie do czytania nut - 1 zestaw

6. Zakup drukarki 3D na potrzeby wsparcia działu technicznego

7. Rozszerzenie pól ekspozycji materiału scenicznego w oparciu o projekcje multimedialne oraz mapping - 1 zestaw


Projekt uzyskał dofinansowanie z BWD w wysokości 218 960,00 złotych
Projekt uzyskał dofinansowanie z MKIDN w wysokości 460 000,00 złotych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Modernizacja wyposażenia zaplecza technicznego i artystycznego Opery Wrocławskiej wraz z zakupem instrumentów

Uprzejmie  informujemy, że na podstawie umowy nr 08627/18/FPK/DEK z dnia 16.07.2018 r. pomiędzy Operą Wrocławską a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Opera Wrocławska otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, który znacząco usprawni jej zaplecze techniczne i artystyczne. W ramach projektu zrealizuje następujące zadania:

1. Zakup akcesoriów i instrumentów smyczkowych, w tym 7 skrzypiec, 3 wiolonczel i 3 altówek
- łącznie 13 zestawów dla potrzeb Opery Wrocławskiej

2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wsparcia Działu Organizacji Widowni 

3. Dostawa wraz z montażem systemu zarządzania budynkiem, w tym urządzeń BMS

 

Projekt został również objęty wsparciem z Budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Wartość całkowita projektu:  768 750,00 złotych w tym:              

Wartość dofinansowania z MKiDN: 500 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z BWD:  268 750,00 PLN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zakup nowych instrumentów, zestawów multimedialnych czy urządzeń oświetleniowych – to tylko niektóre z pozycji realizacji projektu mającego na celu rozwój Opery Wrocławskiej.

 

W związku z uzyskaniem dotacji na realizację projektu pod nazwą Poprawa funkcjonalności Opery Wrocławskiej w części dotyczącej rozwoju, modernizacji i uzupełnienia wyposażenia przewidziano realizację następujących zadań:

1. Dokumentacja projektowa przebudowy elewacji budynku Opery Wrocławskiej
2. Dokumentacja projektowa modernizacji systemu interkomowego i telewizji poglądowej w budynku Opery Wrocławskiej
3. Zakup instrumentów dla potrzeb Opery Wrocławskiej
4. Stworzenie dwóch specjalistycznych stanowisk komputerowych w dziale organizacji widowni
5. Dostawa dwóch samochodów: osobowego oraz osobowo-dostawczego, na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Opery Wrocławskiej
6. Wykonanie systemu kontroli dostępu do wskazanych pomieszczeń Opery Wrocławskiej
7. Doposażenie pracowni krawieckiej Opery Wrocławskiej
8. Modernizacja serwerowni i zabezpieczeń systemów informatycznych w Operze Wrocławskiej
9. Zakup zestawu multimedialnego do wyświetlania napisów
10. Zakup urządzeń oświetleniowych oraz projektora multimedialnego dla potrzeb rozbudowy istniejącego parku oświetleniowego Opery Wrocławskiej
11. Zakup zestawów projekcyjnych do prezentacji multimedialnych wraz z innymi elementami w celu wspomożenia działu promocji przez udostępnienie nowoczesnego sprzętu multimedialnego do archiwizacji działań artystycznych
12. Zakup instrumentów dla potrzeb Opery Wrocławskiej w postaci instrumentów dętych i perkusyjnych
13. Wyposażenie pracowni i sal artystycznych wraz z wyposażeniem szatni oraz pomieszczeń organizacji widowni
14. Dostawa mikrofonów dla potrzeb Opery Wrocławskiej
15. Dostawa systemu elektroakustycznego w sali prób Opery Wrocławskiej
16. Modernizacja pracowni perukarskiej Opery Wrocławskiej
17. Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji w Operze Wrocławskiej

Projekt uzyskał dofinansowanie z BWD w wysokości 719 883,22 złotych
Projekt uzyskał dofinansowanie z MKIDN w wysokości 3 254 700,00 złotych


Opera Wrocławska z dotacją z Budżetu Województwa Dolnośląskiego

W związku z przystąpieniem o ubieganie się o dofinansowanie w ramach projektu "Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia" Budżet Województwa Dolnośląskiego wsparł Operę Wrocławską, udzielając dotacji celowej na wykonanie analiz przedrealizacyjnych w ramach porozumienia nr DS.-K/33/2017

 

Opera Wrocławska z nowym dofinansowaniem

Z wielką przyjemnością informujemy, Budżet Województwa wsparł kwotą 100 000.00 zł realizację projektu zwiększającego instrumentarium Opery Wrocławskiej. MKiDN przeznaczył na ten sam cel 400 000.00 zł.

W ramach Programu Infrastruktura Kultury, Opera Wrocławska realizuje projekt. "Zakup Instrumentów i akcesoriów dla orkiestry Opery Wrocławskiej potrzebnych do realizacji nowych planów repertuarowych". Budżet Województwa na ten cel przyznał kwotę 100 000.00. W ramach porozumienia DS.-K/195/2017 z dn. 25.07.2017. zgodnie Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXXIV/1145.17 Projekt ten otrzymał Dofinansowanie MKiDN w wysokości 400 000.00 zł

W ramach zadania zakupiono instrumenty:

Dęte drewniane: klarnety 4szt., oboje 2szt., flet 2szt.
Łącznie dętych drewnianych: 8 szt.
Dęte blaszane: tuba 1szt., waltornia wraz z zestawem tłumików i ustników i - 2szt.
Łącznie dęte blaszanych sztuk i kompletów: 3

Instr. perkusyjnych: Tamtam - 1 zestaw , marimba - 1szt.
Strunowe: klawesyn 1szt.
Łącznie strunowych : 1szt.
Thai Gongs - 1 zestaw
1 tamburyn
Razem ilość wszystkich instrumentów i kompletów: 16.

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia


Z radością informujemy, że projekt Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia (nr POIS.08.01.00-00-0115/7) został rozpatrzony pozytywnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury.

Złożony w ramach procedury konkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020 projekt znalazł się na bardzo wysokim 2. miejscu na liście rankingowej wszystkich zgłoszonych projektów. Tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 960 843,15 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez rozbudowę Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia. Jego wartość to 16 015 349,82 zł. Projekt zostanie też dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotą 4 788 617,89 zł. Projekt jest ujęty w kontrakcie terytorialnym Województwa Dolnośląskiego.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury Opery poprzez budowę obiektu, który zostanie połączony z istniejącym gmachem połączeniem podziemnym.

Cele produktowe wpisane w projekt:
•dostosowanie zaplecza technicznego i artystycznego Opery Wrocławskiej do potrzeb i skali działalności oraz obowiązujących norm i standardów,
•stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej i wzbogacenia programu Opery Wrocławskiej o nowe produkty artystyczne,
•zwiększenie możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji bardziej rozbudowanych inscenizacji,
•usprawnienie pracy osób i podmiotów zaangażowanych w realizację spektakli,
•poprawa jakości organizowanych wydarzeń i imprez,
•wsparcie modernizacji i zwiększenie dostępności infrastruktury Opery Wrocławskiej,
•powstanie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej,
•zapewnienie funkcjonalności nowo powstałych przestrzeni,
•powstanie magazynów, pracowni przyscenicznych oraz sali prób,
•dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Jednocześnie informujemy, że w przypadku podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego istnieje możliwość sygnalizowania o ww. nieprawidłowościach na specjalnie przeznaczonej do tego stronie (ZGŁOŚ) lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej

Projekt "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Priorytet VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury"
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Celem głównym projektu jest poprawa rozwoju zasobów kultury, jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego w tym scenicznego Opery Wrocławskiej.

Realizacja projektu umożliwi dostosowanie zaplecza technicznego do obowiązujących standardów i norm, a także oczekiwań oraz potrzeb odbiorców oraz wzbogaci program Opery Wrocławskiej o nowe przedsięwzięcia artystyczne oraz warsztaty technologii scenicznych. Wśród planowanych efektów są także:
1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
2. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

Wartość projektu: 7.498.940,63
Wkład Funduszy Europejskich: 4.719.087,51


Jednocześnie informujemy, że w przypadku podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego istnieje możliwość sygnalizowania o ww. nieprawidłowościach na specjalnie przeznaczonej do tego stronie. (ZGŁOŚ) lub poprzez wysłanie wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl

Decyzja o dofinansowaniu z MKiDN

Opera Wrocławska otrzymała decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dofinansowania do projektu "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej" zgłoszonego do Działania 8.1 "Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwój zasobów kultury" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010. Łączna wartość całego projektu to prawie 7 mln zł.

Dostawa systemu mikroportów i mikrofonów bezprzewodowych wraz z osprzętem dla Opery Wrocławskiej - Znak postępowania: ZP/PN/21/2016

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 05453/16/FPK/DEK z dnia 24.06.2016 r. w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury / infrastruktura kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego