Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Opera Wrocławska we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016-11-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-11

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Obecnie nasza strona internetowa nie spełnia wymagań WCAG na poziomach AA i AAA wg. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona spełnia część wymagań WCAG 2.0 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:
- nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
- strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,
- możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania.

Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony Opery Wrocławskiej, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów. Nowa wersja ma zostać ukończona na przełomie I i II kwartału 2024.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Przeglądarki: Firefox, Chrome, Edge
[CTRL] oraz [+], aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [], aby pomniejszyć widok

Przeglądarka Opera:
[SHIFT] oraz [+], aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [], aby pomniejszyć widok

Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza [Tab].
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Aplikacje mobilne: nie dotyczy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2023 r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Myśliwiec, adres poczty elektronicznej marta.mysliwiec@opera.wroclaw.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu +48 71 370 89 55 lub +48 887 379 780. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl)

DEKLARACJA ARCHITEKTONICZNA
Opera Wrocławska we Wrocławiu, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne oraz służbowe. Do wejścia głównego można dostać się z poziomu chodnika.

Budynek Opery wyposażony jest w windę osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a także dla osób niedowidzących i niewidomych (oznaczenia w języku Braille’a). W kabinie windy również znajduje się interkom przywoławczy, łączący bezpośrednio z ochroną budynku. Winda przemieszcza się do wysokości III balkonu.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze widowni, I i II balkonie, na parterze widowni dostępne jest również miejsce do przewijania dzieci.

Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach, zajmują miejsca na parterze przy pierwszym rzędzie, po prawej i lewej stronie widowni.

Do wejścia służbowego prowadzą 4-stopniowe schody - dostęp alternatywny dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózka inwalidzkiego jest możliwy tylko przy wsparciu innych osób.

Opera Wrocławska nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku Opery znajduje się parking miejski z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Opery nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport dostępności [PDF]