Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Opera Wrocławska we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opery Wrocławskiej www.opera.wroclaw.pl
Data publikacji strony internetowej: 2016-11-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-11-04

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ Obecnie nasza strona internetowa nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aktualnie trwają prace nad jej dostosowaniem do wymagań zamieszczonych w Ustawie. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby dostosować swoje strony www. do potrzeb osób o szczególnych potrzebach oraz zgodności z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Opera Wrocławska w swojej działalności nie wykorzystuje aplikacji mobilnych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Myśliwiec, adres poczty elektronicznej marta.mysliwiec@opera.wroclaw.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu +48 71 370 89 55 lub +48 887 379 780. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl)

DEKLARACJA ARCHITEKTONICZNA
Opera Wrocławska we Wrocławiu, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne oraz służbowe. Do wejścia głównego można dostać się z poziomu chodnika.

Budynek Opery wyposażony jest w windę osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a także dla osób niedowidzących i niewidomych (oznaczenia w języku Braille’a). W kabinie windy również znajduje się interkom przywoławczy, łączący bezpośrednio z ochroną budynku. Winda przemieszcza się do wysokości III balkonu.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze widowni, I i II balkonie, na parterze widowni dostępne jest również miejsce do przewijania dzieci.

Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach, zajmują miejsca na parterze przy pierwszym rzędzie, po prawej i lewej stronie widowni.

Do wejścia służbowego prowadzą 4-stopniowe schody - dostęp alternatywny dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózka inwalidzkiego jest możliwy tylko przy wsparciu innych osób.

Opera Wrocławska nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku Opery znajduje się parking miejski z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Opery nie ma informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Raport dostępności [PDF]