Opera Wrocławska

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Opery Wrocławskiej obejmuje w szczególności:

1. Działalność kulturalną:
 • krzewienie kultury i sztuki muzycznej oraz teatralnej, poprzez organizowaniewidowisk operowych, baletowych, teatralnych i koncertów,
 • organizowanie i wspomaganie festiwali, przeglądów, konkursów, ekspozycji orazinnych imprez,
 • współdziałanie ze społecznym ruchem artystyczny, w szczególności poprzezpromocję, pomoc dydaktyczną, materialną oraz dokształcanie uzdolnionejmuzycznie młodzieży, sponsorowanie udziału odbiorców kultury z różnych grup społecznych w imprezach organizowanych przez Operę,
 • dbałość o rozwój artystyczny oraz właściwe wykorzystanie kwalifikacji zawodowychi uzdolnień zatrudnionych w Operze wykonawców,
 • współpracę ze związkami i stowarzyszeniami twórców w zakresie inspirowaniapolskiej twórczości operowej, baletowej i muzycznej,
 • współpracę ze szkolnictwem artystycznym w zakresie przygotowania kadrartystycznych dla Opery,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, w szczególności zteatrami operowymi, poprzez wymianę artystyczną twórców, zespołów iwykonawców, a także wymianę doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięćartystycznych,
 • organizowanie i sprowadzanie do swojej siedziby innych teatrów, zespołów,wykonawców w celu prezentowania spektakli i imprez godnych upowszechnienia,
 • promowanie polskiej twórczości operowej, baletowej i muzycznej w kraju i za granicą (w prasie, radiu i telewizji, podczas targów i innych imprez okolicznościowych).

  2. Działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
 • Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych.