Opera Wrocławska

Oferta pracy

2
czerwca
ogłoszenie ważne do
21 czerwca

Przesłuchanie na stanowisko: muzyk tutti - II skrzypce

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie na stanowisko: muzyk tutti - II skrzypce

Wymagania:
1. ukończone studia magisterskie w zakresie gry na skrzypcach,
2. doświadczenie orkiestrowe.

Sposób i termin składania ofert:
Zgłoszenia wraz z CV prosimy składać w formie elektronicznej na adres tomasz.starzec@opera.wroclaw.pl

Termin składania zgłoszeń:
21 czerwca 2023 do godz. 15:00

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na przesłuchanie, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2023, o godz. 10.00 w siedzibie Opery Wrocławskiej: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

1. W. A. Mozart: I cz. Koncertu Skrzypcowego z kadencją, do wyboru spośród niżej wymienionych:
- Koncert nr 3 G-dur KV 216
- Koncert nr 4 D-dur KV 218
- Koncert nr 5 A-dur KV 219

2. J. S. Bach: dwie kontrastujące ze sobą części z Sonaty lub Partity spośród niżej wymienionych:
- Siciliana i Presto z I Sonaty g-moll BWV 1001
- Andante i Allegro z II Sonaty a-moll BWV 1003
- Sarabanda i Gigue z II Partity d-moll BWV 1004
- Largo i Allegro z III Sonaty C-dur BWV 1005
- Loure i Gavotte z III Partity E-dur BWV 1006

3. Fragmenty studiów orkiestrowych:
- W. A. Mozart - Cosi Fan Tutte (Vn II) - Akt I Scena I - od początku do taktu nr 35
- W. A. Mozart - Le Nozze di Figaro (Vn I) - Uwertura - od początku do taktu nr 58 oraz takty nr 221 do 252
- G. Bizet - Carmen (Vn II) - Akt I - duży nr 173 do drugiego taktu w numerze 176
- P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin (Vn II) - Akt III, Obraz I - nr 19 Moderato. Tempo di Polacca. Od taktu nr 8 do taktu nr 40
- J. Strauss - Die Fledermaus (Vn II) - Uwertura takty nr 1-12 oraz 27-40
- S. Prokofieff - Romeo i Julia (Vn II) - 6. The Fight - od dużego nr 26 do 30
- G. Puccini - Madama Butterfly (Vn II) - Akt I od początku do 7 taktu po dużym nr 2
- G. Puccini - Cyganeria (Vn I) - Akt IV - Allegro Spigliato nr 12


KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

2. Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
- przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
2) W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

9. Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of: tutti - II violin

Requirements:
1. master's studies (violin),
2. orchestral experience.

How to apply:
Please send your CV to: tomasz.starzec@opera.wroclaw.pl

Application deadline:
21 June 2023 until 15:00

Orchestra materials will be made available by the orchestra inspector.

Selected candidates will be invited to an audition, which will take place on 24 June, 2023, at 10.00 at the headquarters of the Wrocław Opera: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.

PROGRAMME

1. W. A. Mozart: Violin concerto part I with a cadenzza, to choose from the list below:
- Concerto No. 3 in G major KV 216
- Concerto No. 4 in D major KV 218
- Concerto No. 5 in A major KV 219

2. J. S. Bach: two contrasting movements from a Sonata or a Partita from among those listed below:
- Siciliana and Presto from Sonata No. 1 in G minor, BWV 1001
- Andante and Allegro from Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003
- Sarabande and Gigue from Partita No. 2 in D minor, BWV 1004
- Largo and Allegro from Sonata No. 3 in C major, BWV 1005
- Loure and Gavotte from Partita III in E major BWV 1006

3. Fragments of orchestral studies:
- W. A. Mozart - Cosi Fan Tutte (Vn II) - Act I Scene I - from beginning to measure 35
- W. A. Mozart - Le Nozze di Figaro (Vn I) - Overture - from the beginning to measure 58 and measures 221-252
- G. Bizet - Carmen (Vn II) - Act I - No. 173 to the second measure in No. 176
- P. Tchaikovsky - Eugene Onegin (Vn II) - Act III, Scene I - No. 19 Moderato. Tempo di Polacca.
From measure 8 to measure 40 - J. Strauss - Die Fledermaus (Vn II) - Overture - measures 1-12 and 27-40
- S. Prokofiev - Romeo and Juliet (Vn II) - 6. The Fight - from No. 26 to 30
- G. Puccini - Madama Butterfly (Vn II) - Act I from the beginning to measure 7 after No. 2
- G. Puccini - Bohème (Vn I) - Act IV - Allegro Spigliato No. 12


GDPR INFORMATION CLAUSE

Detailed information regarding the processing of your personal data by Wrocław Opera:

1. Data controller:
The controller of your personal data is Wrocław Opera, based in Wrocław (hereinafter referred to as "we"). You can contact us by post at the following address: ul. Świdnicka 35 , 50-066 Wrocław.

2. Data protection officer:
We have appointed a data protection officer. This is the person you can contact for all matters concerning the processing of your personal data and exercising your rights related to data processing. The data protection officer can be contacted in the following manner:
- by post to the following address: pl. Świdnicka 35 , 50-066 Wrocław;
- by e-mail to the following e-mail address: iod@opera.wroclaw.pl

3. Purposes of processing your personal data:
We will process your personal data for the following purposes:
1) executing the currently conducted recruitment processes;
2) replying to your letters, complaints and requests,
3) fulfilling the obligations arising from the Public Information Access Act of 6 September 2001.

4. Legal basis for processing your personal data:
1) the necessity to perform the agreement or to take action at your request before entering into the agreement (Article 6, Section 1, Letter b of the GDPR);
2) the necessity to fulfil a legal obligation incumbent on the controller (Article 6, Section 1, Letter c of the GDPR).

5. The storage period of your personal data:
We will store your data contained included in:
1) personnel, tax or accounting documentation - until the expiry of data retention obligations under specific provisions;
2) other personal data will be stored until the statute of limitations for claims under the agreement.

6. Recipients of your personal data:
We will transfer your personal data:
1) to authorities, public entities entitled to obtain data on the basis of applicable law, e.g. courts, law enforcement agencies, or state institutions, when they request to do so, based on an appropriate legal basis,
2) to the extent necessary - to the applicants, acting on the basis of the Public Information Access Act of 6 September 2021.

7. Transfer of data outside the European Economic Area:
Your personal data will not be transferred outside the European Economic Area.

8. Rights in relation to the processing of personal data:
You have the following rights in relation to the processing of your personal data:
1) the right of access to your personal data;
2) the right to request the rectification of your personal data;
3) the right to request the restriction of the processing of your personal data;
4) the right to the portability of your personal data, i.e., the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable computer format. You may send such data to another controller or request that we send your data to another controller. However, we will only do so if such transfer is technically possible.
Providing your personal data is voluntary but necessary to conclude and perform the agreement and fulfil the legally justified obligations by the data controller. To exercise the above rights, please contact us or our Data Protection Officer (contact details provided in points 1 and 2 above).

9. The right to lodge a complaint to a supervisory authority:
You also have the right to lodge a complaint to the supervisory authority responsible for personal data protection, i.e., the President of the Office for Personal Data Protection.