Opera Wrocławska

Oferta pracy

20
stycznia
ogłoszenie ważne do
26 stycznia

Praca na stanowisku: Kierownik magazynu kostiumów i garderobianych

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni osobę na stanowisku: Kierownik magazynu kostiumów i garderobianych

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Kierowanie całokształtem działalności sekcji garderobianych oraz magazynu kostiumów i butów w zakresie obsługi prób, spektakli, wydarzeń zewnętrznych, koordynowanie współpracy z innymi działami Instytucji oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • Prawidłowe i terminowe realizowanie powierzonych czynności, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz poleceniami przełożonego,
 • Dbanie o właściwe zabezpieczenie magazynowanych kostiumów, w szczególności przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, wysychaniem, wilgocią,
 • Przyjmowanie do magazynu kostiumów i prawidłowe oznakowanie kostiumów wykonanych w pracowniach, bądź zakupionych,
 • Prowadzenie ewidencji nowych kostiumów produkowanych lub zakupionych do realizowanych spektakli premierowych, przekazywanie kopii zestawienia kostiumów do wybranych tytułów asystentowi scenografa ds. technicznych,
 • Uczestniczenie we wszystkich próbach kostiumowych- w szczególności generalnych i przeglądach kostiumów,
 • Współpracę ze scenografami w zakresie doboru kostiumów do przygotowywanych premier,
 • Obsługę prób i spektakli w charakterze garderobianej,
 • Przyjmowanie na przechowanie kostiumów wypożyczonych z innych teatrów na podstawie umów oraz faktur,
 • Sporządzenie komisyjnych protokołów zużycia kostiumów oraz wycen,
 • Przestrzeganie terminowego zwrotu wynajętych kostiumów,
 • Zgłaszanie wniosków o zmianę klasyfikacji kostiumów, lub ich całkowite wycofanie z użycia, z uwagi na stan,
 • Uczestniczenie w pracach komisji inwentaryzacyjnej,
 • W przypadku zmian obsadowych niezwłoczne przekazywanie kostiumów wymagających przeróbek krawieckich do pracowni,
 • Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku czyszczenia kostiumów ze spektakli w bieżącym repertuarze oraz zabezpieczenie ich przed molami, stosowanie preparatów odkażających,
 • Konserwację i bieżące drobne naprawy kostiumów,
 • Prowadzenie ewidencji strojów służbowych artystów muzyków,
 • Prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji działalności sekcji,
 • Ustalanie i opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla podległych pracowników oraz ich systematyczne aktualizowanie,
 • Nadzór nad bezpieczeństwem, szkoleniami, upoważnieniami, przestrzeganiem czasu pracy, tworzenie harmonogramów pracy oraz planu urlopów dla podległych pracowników,
 • Zlecanie uruchomienia procesu rekrutacji do sekcji garderobianych oraz magazynu kostiumu i butów, udział w rozmowach rekrutacyjnych oraz rekomendacja kandydata do zatrudnienia.

  Mile widziane:
 • Znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych na poziomie podstawowym.

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w renomowanej Instytucji Kultury,
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych,
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  Sposób i termin składania ofert:

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie ich osobiście do siedziby Opery Wrocławskiej, przy ul. Świdnickiej 35 we Wrocławiu.

  Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
  Oferty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ OPERĘ WROCŁAWSKĄ:


  1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje udzielane przez Państwa w trakcie rekrutacji) będzie Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.

  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 22(1) § 1 pkt. 4 - 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 - 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych.

  5. Opera będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Operę Wrocławską, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  8. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.