Opera Wrocławska

Oferta pracy

20
stycznia
ogłoszenie ważne do
26 stycznia

Praca na stanowisku: Brygadzista sekcji oświetlenia sceny

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni osobę na stanowisku: Brygadzista sekcji oświetlenia sceny

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Prawidłowe i terminowe realizowanie powierzonych czynności, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz poleceniami przełożonego,
 • Kontrolę i odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu używanego przez pracowników sekcji oświetlenia, urządzeń, linii zasilających i punktów oświetleniowych,
 • Wykonywanie przeglądów sprzętu i sieci oświetlenia scenicznego- potwierdzonych raz w miesiącu wpisem do książki przeglądów,
 • Obsługę reflektorów prowadzących (punktówek) zgodnie z wymogami reżyserii,
 • Nadzór nad wykonywaniem instalacji elektrycznych w rekwizytach i dekoracjach scenicznych,
 • Konserwację i obsługę urządzeń i instalacji elektrycznych sceny,
 • Nadzór nad przygotowaniem do spektaklu aparatury oświetleniowej, urządzeń oraz rekwizytów elektrycznych,
 • Obsługę prób i spektakli na wyznaczonym odcinku, zgodnie z wymogami reżyserii i scenografii,
 • Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem prób oraz spektakli w zakresie oświetlenia sceny,
 • Organizowanie- w porozumieniu z Kierownikiem sekcji oświetleniowej - pracy i podział zadań dla pracowników sekcji,
 • Nadzór nad sprzętem przechowywanym w magazynach,
 • Opracowywanie i przechowywanie scenariusza oświetlenia spektaklu w 2 egzemplarzach,
 • Natychmiastowe usuwanie zauważonych uszkodzeń i awarii urządzeń oraz instalacji elektrycznych- po uprzednim powiadomieniu kierownika sekcji oświetlenia,
 • Kontrolę świateł bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa przed spektaklami,
 • Przestrzeganie zarządzeń i instrukcji technicznej oraz przepisów bhp i p.poż., nadzór nad ich przestrzeganiem przez pracowników sekcji oświetlenia,
 • Nadzór nad oszczędnym gospodarowaniem energią elektryczną,
 • Koordynację pracy sekcji oświetleniowej z sekcją montażystów dekoracji,
 • Zastępowanie Kierownika sekcji oświetleniowej w przypadku jego nieobecności- w zakresie przygotowania i obsługi zadań wynikających z realizacji repertuaru.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia technicznego/ średniego ogólnokształcącego,
 • Znajomości sprzętu oświetleniowego,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Dyspozycyjności,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.

  Mile widziane:
 • Znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych na poziomie podstawowym,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Uprawnienia Sep do 1kw.

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w renomowanej Instytucji Kultury,
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych,
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  Sposób i termin składania ofert:

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie ich osobiście do siedziby Opery Wrocławskiej, przy ul. Świdnickiej 35 we Wrocławiu.

  Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
  Oferty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ OPERĘ WROCŁAWSKĄ:


  1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje udzielane przez Państwa w trakcie rekrutacji) będzie Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.

  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 22(1) § 1 pkt. 4 - 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 - 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych.

  5. Opera będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Operę Wrocławską, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  8. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.