Opera Wrocławska

Oferta pracy

19
stycznia
ogłoszenie ważne do
31 marca

Praca na stanowisku: p.o. Kierownika sekcji akustycznej - umowa o pracę na zastępstwo

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni osobę na stanowisku: p.o. Kierownika sekcji akustycznej - umowa o pracę na zastępstwo

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Kierowanie całokształtem działalności sekcji akustycznej w zakresie obsługi prób, spektakli, wydarzeń zewnętrznych, koordynowanie współpracy z innymi działami Instytucji oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • Prawidłowe i terminowe realizowanie powierzonych czynności, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz poleceniami przełożonego,
 • Współpracę z kierownikiem muzycznym, reżyserem, choreografem oraz scenografem,
 • Opracowanie oraz wykonanie projektów audio oraz odtwarzanie nagranego materiału,
 • Wykonanie nagrań z premier, prób generalnych oraz wielośladowych audio,
 • Przechowywanie i ewidencjonowanie nośników z zapisami audio,
 • Przegrywanie i kopiowanie materiałów,
 • Przygotowanie i obsługę podglądu TV akcji scenicznej w czasie prób i spektakli (instalacja ruchoma),
 • Przygotowanie kosztorysów oraz zgłaszanie konieczności zakupu materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń,
 • Realizację i obsługę techniczną spektakli, koncertów, transmisji oraz nagrań,
 • Montaż nagrań, miks, mastering,
 • Przygotowywanie materiałów do celów promocyjnych oraz archiwalnych,
 • Przygotowywanie toru fonicznego do spektakli, koncertów, transmisji oraz nagrań,
 • Strojenie i obsługę systemów bezprzewodowych,
 • Prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji działalności sekcji akustycznej,
 • Nadzór nad konserwacją, przeglądami, drobnymi naprawami narzędzi elektroakustycznych,
 • Ustalanie i opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla podległych pracowników oraz ich systematyczne aktualizowanie,
 • Nadzór nad bezpieczeństwem, szkoleniami, upoważnieniami, przestrzeganiem czasu pracy oraz urlopami podległych pracowników, tworzenie harmonogramów pracy,
 • Zlecanie uruchomienia procesu rekrutacji do sekcji akustycznej, udział w rozmowach rekrutacyjnych oraz rekomendacja kandydata do zatrudnienia.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • Min. 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenia min. średniego,
 • Doświadczenia zawodowego z zakresu realizacji dźwięku/ techniki scenicznej,
 • Znajomości programów DAW: ProTools, Reaper, Samplitude,
 • Znajomości konsolet cyfrowych marki Yamaha (w tym Yamaha DM2000), Digico, Soundcraft, Allen & Heath
 • Umiejętności obsługi systemów bezprzewodowych marki SHURE,
 • Umiejętności biegłego czytania partytur,
 • Umiejętności obsługi protokołu Dante,
 • Znajomości systemów operacyjnych Mac OS,
 • Znajomości języka angielskiego (w szczególności branżowego) w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętności interpersonalnych na wysokim poziomie,
 • Umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, reagowania w sytuacjach kryzysowych, motywowania pracowników,

  Mile widziane:
 • Wykształcenie muzyczne (szkoła muzyczna I/ II stopnia),
 • Doświadczenie w prowadzeniu sesji nagraniowych,
 • Umiejętności z zakresu miksu i masteringu - muzyka klasyczna/ jazz,
 • Aktywność muzyczna,
 • Doświadczenie w pracy w teatrze lub przy wydarzeniach kulturalnych- w podobnym zakresie obowiązków,
 • Znajomość innych języków obcych.

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w renomowanej Instytucji Kultury,
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych,
 • Bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  Sposób i termin składania ofert:

  Dokumenty prosimy przesłać na adres kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć do siedziby Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35. Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 88 14 w godzinach 8:00-16:00.
   

  Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
  Oferty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
  1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  2) W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.