Opera Wrocławska

Oferta pracy

28
lipca
ogłoszenie ważne do
31 sierpnia

Praca na stanowisku: Specjalista ds. impresariatu

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Specjalistę ds. impresariatu

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:
 • Organizowanie – planowanie i realizację projektów artystycznych tj. widowisk, przedstawień, koncertów w kraju i za granicą oraz występów gościnnych zespołów artystycznych i pojedynczych artystów
  w siedzibie opery,
 • Opiekę formalną nad umowami z artystami gościnnymi oraz nad dokumentacją dotyczącą współpracy
  z instytucjami zewnętrznymi,
 • Opiekę nad artystami gościnnymi, organizację logistyki ich pobytu w operze,
 • Realizację projektów artystycznych w trybie impresaryjnym i koprodukcyjnym,
 • Koordynację prac zespołu artystycznego i technicznego w ramach repertuaru w siedzibie opery oraz podczas wyjazdów,
 • Przygotowywanie kalendarza wydarzeń w ramach bieżącego repertuaru i wydarzeń impresaryjnych,
 • Przygotowywanie budżetów i dokumentacji wydarzeń opery,
 • Ścisłą współpracę z pozostałymi działami w operze.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego (mile widziane wykształcenie teatralne lub muzyczne: I lub II stopień Szkoły Muzycznej),
 • Znajomości branży muzycznej (w szczególności muzyki klasycznej),
 • Doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego, min. w stopniu B2, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem,
 • Odpowiedzialności, skrupulatności, systematyczności oraz wysokiego stopnia zorganizowania,
 • Dobrej znajomości obsługi komputera, w tym programów Microsoft Excel, Word i Outlook,
 • Dyspozycyjności w ramach pełnego etatu.       

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dofinansowanie do karty Multisport/Benefit,
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych,
 • Możliwość rozwoju dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami,
 • Pracę w renomowanej Instytucji Kultury.

  Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów:
  - CV
  - Dyplom ukończenia studiów wyższych, 
  - Dokumenty potwierdzające wykształcenie muzyczne i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą.

  Termin: 31.08.2022r. do godziny 16:00.

  Aplikacje przesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
  Dokumenty prosimy przesłać na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA- Specjalista ds. automatyki.
  Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 88 14 w godzinach 8:00-16:00.


  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  - Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  - W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.