Opera Wrocławska

Oferta pracy

15
lipca
ogłoszenie ważne do
31 sierpnia

Praca na stanowisku: Specjalista ds. automatyki

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Specjalistę ds. automatyki

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

 • utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej instalacji i urządzeń automatyki zainstalowanej w obiektach należących do Opery,
 • utrzymanie urządzeń automatyki w stanie zapewniającym bezpieczeństwo eksploatacyjne i ruchowe,
 • kontrolę właściwej eksploatacji urządzeń poprzez prowadzenie oględzin, przeglądów i remontów zgodnie z instrukcjami,
 • znajomość dokumentacji eksploatacyjnej, techniczno-ruchowej oraz konserwacyjnej obsługiwanych urządzeń automatyki,
 • nadzór nad połączeniami sieciowymi urządzeń automatyki,
 • nadzór nad urządzeniami telekomunikacyjnymi oraz utrzymanie ich w stanie sprawności
  i bezpieczeństwa,
 • prowadzenie postępowań na zakupy materiałów i usług niezbędnych na potrzeby działu głównego energetyka, zgodnie z obowiązującym regulaminem,
 • przygotowanie, prowadzenie i nadzór zleceń napraw oraz serwisów fabrycznych,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji, konserwacji i przeglądów urządzeń automatyki,
 • aktualizację dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej,
 • współpracę z producentami urządzeń automatyki w zakresie reklamacji i informacji o produktach,
 • szkolenie operatorów i konserwatorów urządzeń automatyki,
 • prowadzenie zapisów ruchowych i eksploatacyjnych w książkach eksploatacyjnych obsługiwanych urządzeń,
 • prowadzenie archiwum dokumentacji eksploatowanych w Operze urządzeń i systemów automatyki: dokumentacji technologicznej, automatyki, DTR urządzeń, instrukcji serwisowych,
 • informowanie bezpośredniego przełożonego o zauważonych usterkach oraz ich niezwłoczne usuwanie,
 • uczestniczenie w inwentaryzacji składników majątkowych,
 • wykonywanie innych prac na polecenie przełożonych.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia technicznego,
 • doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z automatyką,
 • posiadania uprawnień SEP do 1 kv (w zakresie eksploatacji),
 • praktycznej znajomości zagadnień z dziedziny elektryki i automatyki,
 • samodzielności w realizacji powierzonych zadań i zdobywaniu informacji,
 • znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office,

  Mile widziane:
 • uprawnienia UTB,
 • terminowość, wysoka dbałość o jakość pracy- zwłaszcza w obszarze dokumentacji.         

  Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie do karty Multisport/Benefit,
 • udział w ciekawych projektach kulturalnych,
 • pracę w renomowanej Instytucji Kultury.

  Sposób i termin składania ofert:

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów:
  - CV
  - List motywacyjny
  Termin: 31.08.2022r. do godziny 16:00.

  Aplikacje przesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
  Dokumenty prosimy przesłać na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA- Specjalista ds. automatyki.
  Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 88 66 w godzinach 8:00-16:00.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  - Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  - W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.