Opera Wrocławska

Aktualności

31
sierpnia

Studio Baletowe w Operze Wrocławskiej wznawia działalność po wakacjach!

Poniżej harmonogram Studia Baletowego

PONIEDZIAŁKI
BALET 1
godz. 16:20
Czas trwania zajęć: 40 min.
Wiek: 3-4 lata
Wielkość grupy: 5-12 osób
Instruktor: Christina Janusz
Akompaniator: Stanisław Gal

Zajęcia dla najmłodszych. Wprowadzenie do tańca połączone z ćwiczeniami rytmicznymi i rozciąganiem oraz zabawami ruchowymi do akompaniamentu pianina, na którym gra nasz baletowy akompaniator, Pan Staś. Zajęcia prowadzi Christina, tancerka Baletu Opery Wrocławskiej.

BALET 2
godz.17:10
Czas trwania: 45 min.
Wiek 5-6 lat
Wielkość grupy: 5-17 osób
Instruktor: Christina Janusz
Akompaniator: Stanisław Gal

Zajęcia dla przedszkolaków, na które składają się podstawy baletu, gimnastyki i umuzykalnienia przy dźwiękach pianina, na którym gra Pan Staś. Zajęcia prowadzi tancerka Baletu Opery Wrocławskiej, Christina charyzmatyczna fit-tancerka, doświadczona w prowadzeniu zajęć z przedszkolakami. Christina ma również talent do języków, dzięki czemu w zajęciach mogą brać udział osoby niemówiące po polsku.

BALET 3
godz.18:00
Czas trwania: 60 min.
Wiek: 8-15 lat
Wielkość grupy: 5-25 osób
Instruktor: Remy Lamping
Akompaniator: Stanisław Gal

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych; dzieci poznają podstawowe pozycje baletowe przy drążku i uczą się dyscypliny ruchowej wymaganej w balecie klasycznym. To prawdziwa lekcja baletu prowadzona przez tancerkę Baletu Opery Wrocławskiej: Amerykankę Remy Lamping o ciepłym I serdecznym usposobieniu, tancerkę po rosyjskiej szkole baletowej, która całą energię wkłada w przekazanie wiedzy na temat techniki baletu klasycznego. Zajęcia są prowadzone dwujęzycznie (po angielsku i po polsku).
Przy pianinie Pan Staś

ADULT BALET-FIT
godz. 19:10
Czas trwania: 60 min.
Wiek: 35+
Wielkość grupy: 5-20 osób
Instruktorzy: Daniel Agudo Gallardo
Akompaniator: Stanisław Gal
Ta grupa to utrzymanie balansu duszy i ciała. Grupa otwarta dla dorosłych, którzy wyznają zasadę, że na naukę nigdy nie jest za późno. Tu nie trzeba znać kroków i tajemniczo brzmiących nazw. Wystarczy ciekawość i zainteresowanie tańcem, by w przyjemnej atmosferze poznać króla tańca - balet klasyczny. Zajęcia prowadzone są przez tancerza koryfeja Baletu Opery Wrocławskiej - Daniela, który wnosi do zajęć szczyptę hiszpańskiego żywiołu a jednocześnie pracuje z precyzją oraz cierpliwością. Zajęcia to połączenie tańca, stretchingu, ćwiczeń wzmacniających sylwetkę i nauki prawidłowej postawy ciała do muzyki fortepianowej na żywo w wykonaniu Pana Stanisława.

ŚRODY

BALET 5
godz. 19:00
Czas trwania: 75 min.
Wiek: 20+
Wielkość grupy: 5-30 osób
Instruktorzy: Ines Furuhashi-Huber, Pablo Martinez Mendez
Akompaniator: Stanisław Gal
Zajęcia skierowane są do osób które w odpowiedzialny sposób podchodzą do nauki; jest to najbardziej wymagająca grupa baletowa a zajęcia najdłuższe. Dlatego od uczestników wymagana jest już dyscyplina i regularność w ćwiczeniu techniki baletowej. Prowadzący potrafią jednak tak poprowadzić lekcję, że wysiłek przynosi efekty i daje uczestnikom satysfakcję. Prowadzący zmieniają się co miesiąc, dzięki czemu uczestnicy mogą doświadczyć różnorodnego sposobu prowadzenia zajęć.
Ines, to wychowana w Paryżu baletnica hiszpańsko-japońskiego pochodzenia, prowadzi zajęcia z ogromnym wdziękiem, zwraca uwagę na subtelność gestów i kroków. Pablo - Hiszpan o dynamicznym usposobieniu scenicznym, przekazuje wiedzę na temat techniki tańca baletowego z niezwykłym zaangażowaniem i energią, ale też dokładnością i precyzją.
Przy pianinie - Pan S.

TANIEC WSPÓŁCZESNY
godz.20:25
Czas trwania: 60 min.
Wiek: 15+
Wielkość grupy: 5-25 osób
Instruktorzy: Federico Zeno Bassanese

Taniec współczesny to fizyczna lekkość bytu. Zajęcia dla wszystkich, którzy poszukują innej niż klasyczna formy tańca, czystej przyjemności z wolności ciała a jednocześnie wyzwania fizycznego. Zajęcia prowadzone przez tancerza Baletu Opery Wrocławskiej, Federico, prawdziwy pasjonata tej formy tańca i z przyjemnością podzieli się nią w rytm swoich beatów z duuużych głośników.

Zapisy: https://edu.opera.wroclaw.pl/projekty/studiobaletowe
Na zajęcia zabieramy wygodny strój (rekomendowane body, legginsy/rajstopy i baletki/skarpetki).
Prosimy o przybycie ok. 20 min. przed rozpoczęciem zajęć


Przypominam, że opłat dokonujemy przelewem na konto Opery Wrocławskiej
81 1020 5226 0000 6002 0190 5058,w tytule przelewu koniecznie podajemy: "Studio Baletowe" nazwisko uczestnika oraz termin zajęć (miesiąc/lub datę pojedynczych zajęć)
Na zajęcia proszę przynieść potwierdzenie wykonania przelewu
Opłata miesięczna za zajęcia prowadzone przez Studio Baletowe wynosi:
200,00 zł - miesięczny karnet obejmujący 4 zajęcia lub 65,00 zł - zajęcia jednorazowe

Na zajęcia do Studia Baletowego wchodzi się bocznym wejściem do budynku Opery (opatrzonym szyldem "Studio Baletowe"), od strony fosy

Please find below the schedule of Ballet Studio
MONDAYS

BALLET 1
16:20
Class duration: 40 min.
Age: 3-4 years
Group size: 5-12 children
Instructor: Christina Janusz
Accompanist: Stanisław Gal
Classes for the youngest children. An introduction to dance combined with rhythmic and stretching exercises accompanied by a piano played by our ballet accompanist, Staś. The classes are conducted Christina, Wrocław Opera Ballet dancer, who is experienced in running classes for the youngest.

BALLET 2
17:10
Class duration: 45 min.
Age 5-6 years
Group size: 5-17 children
Instructors: Christina Janusz
Accompanist: Stanisław Gal
Classes for kindergarten kids comprising the basics of ballet, gymnastics and music appreciation with the sound of the piano played by Staś. Classes are conducted by Wrocław Opera Ballet dancers, Christina, very much experienced in working with kindergarten kids. Christina is also linguistically talented, thanks to which children not speaking Polish can also take part in the classes.
BALLET 3
18:00
Class duration: 60 min.
Age: 9-15 years
Group size: 5-25 children
Instructors: Remy Lamping
Accompanist: Stanisław Gal
Classes for primary school children. This is a true ballet class conducted by Wrocław Opera Ballet dancer Remy, charming and warm American who graduated from a ballet school in Russia, and speaks English, Polish and Russian

ADULT BALLET-FIT
19:10
Class duration: 60 min.
Age: 40+
Group size: 5-20 people
Instructors: Daniel Gallardo
Accompanist: Stanisław Gal
This class is about maintaining a balance between the body and the soul. It will be conducted by Daniel - dancer Coryphée of the Wrocław Opera Ballet , who brings a pinch of the Spanish temperament to the classes and at the same time works with precision and patience. A combination of dance, stretching, exercises strengthening the body and teaching the correct posture to piano music played live by Stanisław.
WEDNESDAYS

BALLET 4
19:00
Class duration: 50 min.
Age: 20 +
Group size: 5-20
Instructor: Pablo Martinez Mendez and Ines Furuhashi-Huber
Accompanist: Stanisław Gal
A group open to adults who believe that it is never too late to learn. You don't have to know the steps or the mysterious sounding terms. You just need to be curious and interested in dance to encounter the king of dance - classical ballet - in a pleasant atmosphere. The classes are conducted by Ines, a ballet dancer of Spanish-Japanese origin raised in Paris and Pablo from Spain - who puts his all energy in explaining his beloved technique of classical ballet, being at the same time charming and demanding.

CONTEMPORARY
20:00
Class duration: 60 min.
Age: 15+
Group size: 5-25 people
Instructors: Federico Zeno Bassanese

Contemporary dance is a physical lightness of being. Classes for all those looking for a form of dance other than classical dance, for pure pleasure in the freedom of the body and, at the same time, in a physical challenge. Classes conducted by Wrocław Opera Ballet dancer, Federico, who is really passionate about this form of dance and would love to share it to the rhythm of beats from really laaarge loudspeakers.

Enrolment: Ewa Żurakowska phone: +48 501 313 280, mail: studiobaletowe@opera.wroclaw.pl
Please take comfortable clothing to wear during the classes (recommended: body, leggings/tights and ballet shoes/socks).
Please make sure you will arrive about 20 min. before the beginning of each class.


I would like to remind you that we make payments only by transfer to the account of the Wrocław Opera
81 1020 5226 0000 6002 0190 5058
title of the transfer: "Studio Baletowe", and - important - please add your name, and write for which month you pay or date of the single class.
Please take the confirmation of the transfer with you
The monthly fee for classes of Ballet Studio is:
200.00 PLN - monthly pass including 4 classes or 65.00 PLN - single classes
The Ballet Studio is entered via the side entrance to the Opera building (there is signboard with the inscription "Studio Baletowe"), from the moat