Opera Wrocławska

Aktualności

2
marca

Praca na stanowisku: Specjalista/-ka ds. płac

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Specjalistę/-kę ds. płac

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło (fundusz osobowy, fundusz bezosobowy, fundusz socjalny),
 • Sporządzanie list płac z tytułu zasiłków m. in. chorobowych, zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich oraz kompletowanie potrzebnej do tego celu dokumentacji,
 • Prowadzenie i sporządzanie miesięcznych rozliczeń do ZUS i US,
 • Sporządzanie sprawozdawczości do GUS,
 • Rejestrowanie danych płacowych w systemie kadrowo-płacowym,
 • Sporządzanie zaświadczeń dla celów emerytalnych (ERP-7, NP, ZUS-3),
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji / DRA, RCA, RSA / do ZUS - u z tytułu składek indywidualnych pracowników; zgłaszanie nowych pracowników wyrejestrowywanie zwolnionych,
 • Naliczanie świadczeń należnych pracownikom oraz emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych,
 • Ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z PPK,
 • Rozliczanie funduszu wynagrodzeń oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • Bardzo dobrej znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i zleceniobiorców,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów w obszarze wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów artystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne,
 • Znajomości programu "Płatnik",
 • Znajomości ustawy o PPK oraz doświadczenia w prowadzeniu i obsłudze PPK,
 • Doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w obszarze wynagrodzeń.

  Mile widziana:
  - umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
  - umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Pracę w renomowanej instytucji

  Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w terminie do 8 marca 2021 roku na adres: rekrutacja@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie ich osobiście do siedziby Opery Wrocławskiej, przy ul. Świdnickiej 35.


  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  - Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  - W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.