Opera Wrocławska

Aktualności

26
lutego

Praca na stanowisku: Główny / Specjalista ds. projektów rozwojowych

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Głównego / Specjalistę ds. projektów rozwojowych

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych, w tym UE m.in. na zakupy inwestycyjne, prace budowlane i termomodernizacyjne;
 • Koordynację projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym m.in. z EFRR, programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • Współudział w tworzeniu dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie aplikowania o dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację inicjatyw o profilu infrastrukturalnym, w tym audyty energetyczne, kosztorysy, pozwolenia, oświadczenia i inne dokumenty techniczne;
 • Przygotowywanie wniosków o płatność z tytułu realizacji projektów;
 • Nadzór nad prawidłową realizacją działań zgodnie z harmonogramem projektu, monitorowanie wskaźników projektowych;
 • Przygotowywanie dokumentów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych;
 • Kontakt z instytucją finansującą projekt, w tym przygotowywanie pism oraz oświadczeń na każdym etapie realizacji i rozliczania projektu;
 • Bieżącą analiza możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów dla Opery Wrocławskiej;
 • Przygotowywanie raportów z wykorzystania pozyskanych funduszy, sporządzanie analiz i rekomendacji;
 • Tworzenie umów, zarządzeń, regulaminów oraz innych opracowań na potrzeby realizacji projektów.


  Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego - preferowane budowlane / inżynieryjno-techniczne / ekonomiczne / prawne / lub z zakresu zarządzania projektami;
 • Doświadczenia z zakresu realizacji projektów o charakterze infrastrukturalnym, finansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym UE, programów ministerialnych i budżetu Państwa);
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi MS Office;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego - w mowie i piśmie;
 • Umiejętności przejrzystego redagowania tekstów, zdolności analitycznych, zbierania i analizy danych;
 • Wiedzy ogólnej na temat zamówień publicznych;
 • Samodzielności, rzetelności i umiejętności organizacji pracy;
 • Doskonałych umiejętności interpersonalnych.

  Mile widziana:
 • Znajomość prawa budowlanego oraz posiadanie uprawnień w tym zakresie.

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę pracę lub umowę zlecenia;
 • Pracę w renomowanej instytucji kultury;
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.


  Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w terminie do 3 marca 2021 roku na adres: rekrutacja@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie ich osobiście do siedziby Opery Wrocławskiej, przy ul. Świdnickiej 35.


  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  - Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  - W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.