Opera Wrocławska

Aktualności

28
października

Praca na stanowisku: Asystent/-ka Dyrektora Opery Wrocławskiej

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko:  Asystent/-ka Dyrektora Opery Wrocławskiej


Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

 • wsparcie Dyrektora w realizacji oraz organizacji bieżących projektów,
 • zadania związane z koordynacją kalendarza, prowadzeniem korespondencji mailowej
  oraz telefonicznej, jak również inne prace administracyjne,
 • pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach przełożonego,
 • organizację, obsługę i udział w spotkaniach służbowych,
 • organizację podróży służbowych,
 • zapewnienie i koordynowanie sprawnego przepływu informacji oraz współpracy ze wszystkimi działami działającymi w ramach struktury organizacyjnej Opery Wrocławskiej, jak również jednostkami zewnętrznymi,
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (wykształcenie muzyczne będzie dodatkowym atutem),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz niemieckiego
 • doświadczenia w pracy administracyjno-biurowej,
 • umiejętności biegłego poruszania się w przestrzeni internetowej,
 • zaawansowanej znajomości pakietu MS Office,
 • wysokiej kultury osobistej i umiejętności interpersonalnych,
 • bardzo dobreorganizacji czasu pracy, umiejętności łączenia pracy biurowej z obowiązkami asystenckimi,
 • zdolności samodzielnego realizowania zadań, ustalania priorytetów,
 • elastyczności, lojalności i dyskrecji,
 • systematyczność i terminowość,
 • wysokorozwiniętej znajomości języka polskiego i umiejętności poprawnego posługiwania się nim w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • znajomość języka francuskiego oraz  hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym,
 • zainteresowanie muzyką i sztuką.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • pracę w renomowanej instytucji kultury,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Sposób i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w terminie
do  30 października 2020 roku na adres:  kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie ich  osobiście do siedziby Opery Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Kadr.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:


  • Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  • Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
                  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
                  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  • Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

   • związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
   • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
   • wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

  • Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
   • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
    (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:

   • w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
   • inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
  • Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe

 • Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu
  o stosowną podstawę prawną,
 • W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  • Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.