Opera Wrocławska

Aktualności

26
października

Praca na stanowisku: Kierownik Działu Obsługi Widzów

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko:  Kierownika Działu Obsługi Widzów

Do zadań Kierownika Działu Obsługi Widzów należy w szczególności:

 • organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników zatrudnionych
  w Dziale Obsługi Widzów,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskania widzów, w tym działań promocyjnych i marketingowych
 • organizowanie sesji przyjazdowych dziennikarzy zagranicznych w celu promocji Opery Wrocławskiej,
 • współpraca z artystami oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektów edukacyjnych,
 • współpraca z działem promocji w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z firmami zagranicznymi (rozwój turystyki kulturalnej),
 • obsługa organizacji koncertów artystów Opery na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska,
 • opieka nad projektami specjalnymi,
 • sporządzanie umów i udzielanie zamówień z zakresu zadań Działu,

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów
 • wysoko rozwinięta kultura osobista
 • kreatywne myślenie,
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie
 • znajomość języków obcych (angielski lub/i niemiecki) na poziomie komunikatywnym 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w renomowanej instytucji

Sposób i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w terminie do 29 października 2020 roku na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Kadr.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:


1.Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska,
z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław


2.Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
- przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl


3.Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1)związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
3)udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
4)wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
4.Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


5.Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
2)w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
3)inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń
z tytułu umowy.


6.Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe

 • Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

7.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


8.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).


9. Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.