Opera Wrocławska

Aktualności

12
lipca

Praca na samodzielnym stanowisku ds. planowania i realizacji inwestycji

Opera Wrocławska zatrudni na samodzielne stanowisko ds. planowania i realizacji inwestycji.

 

 Do zadań na wymienionym stanowisku należy w szczególności:
 • poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania działalności Opery (m.in. fundusze UE, Programy Operacyjne, MKDN i inne itp.),
 • monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań Opery,
 • przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowanie projektów wniosku na pozyskanie środków finansowych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Opery w zakresie pozyskiwania funduszy rozwojowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania funduszy rozwojowych,
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej,
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków dotacji majątkowych,
 • współpraca przy przygotowaniu wniosków o płatność oraz harmonogramów płatności,
 • planowanie płatności dla kontrahentów i uczestników projektów,
 • monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z finansowym,
 • kontakty z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi,
 • nadzór nad realizacja zadań określonych w treści wniosku aplikacyjnego,
 • wprowadzanie wymaganych zmian i korekt w treści wniosku aplikacyjnego,
 • współpraca przy opracowaniu i przygotowaniu wniosku o płatność, w terminach składania wniosków o płatność,
 • współpraca z bezpośrednim przełożonym w podejmowaniu decyzji w zakresie realizowanych zadań i osiąganych wskaźników,
 • podejmowanie innych działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych wskaźników projektów,
 • realizacja działań zgodnie z treścią wniosku aplikacyjnego oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektów,
 • uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu wszelkiej dokumentacji związanej z projektem,
 • archiwizowania dokumentacji,
 • uczestnictwo w procedurze wyboru Wykonawców oraz udzielanie wyjaśnień na zapytanie potencjalnych oferentów podczas prowadzenia wyboru Wykonawców,
 • opracowywanie planów inwestycji, działając w porozumieniu z Dyrektorem
 • planowanie i organizowanie wykonywania inwestycji według zatwierdzonych planów inwestycji
 • nadzorowanie wykonywania inwestycji według zatwierdzonych planów w szczególności w zakresie rzeczowym i terminowym
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zlecaniem na zewnątrz prac inwestycyjnych
 • ogólny nadzór merytoryczny nad pracami inwestycyjnymi, w tym uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót,
 • uczestniczenia w kontrolach dokonywanych przez uprawnione podmioty związanych z realizacją inwestycji ,
 • kompletowanie materiałów do sprawozdań współdziałanie z pracownikami merytorycznymi innych komórek organizacyjnych przy planowaniu wydatków inwestycyjnych,

 

 • współpraca z działem zamówień publicznych w realizacji procedur wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym: przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez jednostkę zamawiającą dostawę, usługę lub robotę budowlaną,

 

Wymagania
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego
 • kilkuletnie doświadczenie w zdobywaniu środków strukturalnych na działalność instytucji ? poświadczone sukcesami
 • doświadczenie w zakresie realizowania i przygotowania inwestycji
 • wykształcenie wyższe
 • wiedza w zakresie zamówień publicznych oraz aktualnych przepisów
 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowania ze środków publicznych w tym funduszy unijnych
 • bardzo dobra znajomość programu Excel, MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej - dokładność oraz rzetelność w przygotowywaniu ofert

 

Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w renomowanej instytucji

 

Warunki aplikowania: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na adres: kadry@opera.wroclaw.pl do dnia 15.07.2020r. 

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 

 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Monika Mora.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału
  w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
  Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Operę Wrocławską danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.