Opera Wrocławska

Aktualności

8
października

Praca na stanowisku: Zastępca kierownika działu głównego energetyka

Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku: Zastępcy kierownika działu głównego energetyka.

Zastępca Kierownika działu głównego energetyka nadzoruje sekcję energetyczną i oświetleniową, sekcję automatyki, sekcję konserwatorską urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz sekcję konserwatorską urządzeń hydraulicznych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych.

Do zadań zastępcy kierownika głównego energetyka w szczególności należy:
 • utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacyjnej wszelkich instalacji i urządzeń energetycznych, cieplnych, chłodniczych, ppoż., urządzeń technologii sceny i CCTV w obiektach Opery, w tym również urządzeń podlegających pod UDT (UTB i urządzenia ciśnieniowe),
 • stosowanie zasad i procedur w zakresie dokonywania zakupów i zamówień na dostawy towarów, realizację robót i wykonywanie usług, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • znajomość dokumentacji eksploatacyjnej, techniczno-ruchowej i konserwacyjnej obsługiwanych urządzeń automatyki,
 • kontrola właściwej eksploatacji wszelkich urządzeń automatyki przez planowanie, prowadzenie i nadzór oględzin, przeglądów i remontów zgodnie z instrukcjami eksploatacji,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z eksploatacją powierzonych maszyn i urządzeń, ich naprawą, konserwacją i przeglądami okresowymi (w tym instalacji i urządzeń ppoż) oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem spraw związanych z Urzędem Dozoru Technicznego,
 • nadzorowanie zadań w zakresie utrzymywania oraz wykonywania konserwacji instalacji elektrycznych, odgromowych i innych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • nadzór i aktualizacja wymagań kwalifikacyjnych i badań okresowych dla osób zajmujących się remontem i eksploatacją urządzeń energetycznych,
 • szkolenie operatorów i konserwatorów powierzonych maszyn i urządzeń automatyki oraz zlecanie szkoleń firmom specjalistycznym, w tym szkolenia na uzyskanie koniecznych uprawnień energetycznych.

 • WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż., Wydział Energetyczny lub Elektryczny),
 • doświadczenie w pracy zawodowej, w tym co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • uprawnienia energetyczne: uprawnienia G1 (elektryczne w zakresie eksploatacji i dozoru), G2 (ciepłownicze w zakresie eksploatacji i dozoru),
 • znajomość instalacji grzewczych i chłodniczych oraz doświadczenie w ich serwisowaniu,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu MS Office (środowisko Windows) oraz dobra znajomość i obsługa programu AutoCAD,
 • dobra organizacja pracy własnej i wysoka samodyscyplina pozwalająca na pracę w warunkach ścisłych terminów i realizacji projektów specjalnych,
 • kreatywność i umiejętności analityczne, dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, inicjatywa, zaangażowanie oraz chęć uczenia się i wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka obcych w zakresie umożliwiającym komunikację w mowie (w tym bardzo dobra znajomość języka angielskiego).

 • WYMAGANIA DODATKOWE
 • kandydat przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki i mechaniki z zastosowaniami nowoczesnej techniki komputerowej.
 • posiada wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń i maszyn elektrycznych, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu, projektowania systemów automatyki przemysłowej
 • posiada wiedzę i doświadczenie ze szczególnym uwzględnieniem systemów i urządzeń energetycznych, systemów automatyki, urządzeń i instalacji ppoż., urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego
 • bardzo dobra znajomość aktów prawnych z zakresu przedmiotowego stanowiska, finansów publicznych, bezpieczeństwa, działalności instytucji kultury
 • prawo jazdy

 • Dodatkowym atutem będą również:
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń,
 • uprawnienia do konserwacji wciągarek, wciągników i dźwigników UDT E I; M II,
 • uprawnienia do naprawy i obsługi technicznej urządzeń chłodniczych (Certyfikat dla personelu),
 • uprawnienia do obsługi podnośników I P,
 • znajomość sterowników przemysłowych (Beckhoff, Johnson Controls).

 • WYMAGANE DOKUMENTY
 • CV, list motywacyjny
 • Kserokopie świadectw pracy* (należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje* (należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)
 • Do wglądu dokumenty oryginalne (należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną)

 • OFERUJEMY
 • stabilne warunki zatrudnienia w instytucji o ugruntowanej pozycji rynkowej (Obowiązki zastępcy kierownika działu głównego energetyka powierzone będą na podstawie umowy o pracę na pełen etat).
 • Możliwość dalszego rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji i zespole
 • Świadczenia socjalne (instytucja budżetowa - finanse publiczne)
 • Możliwość bieżącego podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, staże)

 • Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów: CV, podpisany list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do 18 października 2019 roku na adres kadry@opera.wroclaw.pl lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się, dopuszczając do kolejnego etapu rekrutacji z kandydatami wyodrębnionymi w kwalifikacji wstępnej.

  Na CV prosimy dopisać klauzulę:
  "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji pracownika na stanowisko zastępcy kierownika działu głównego energetyka.

  Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."