Opera Wrocławska

Aktualności

30
maja

Praca: Główny specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym - cały etat

Opera Wrocławska poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Główny Specjalista w dziale administracyjno-gospodarczym wspiera Kierownika działu w nadzorze zespołu gospodarczego, sprawuje pieczę nad właściwym utrzymaniem stanu technicznego i właściwej eksploatacji wyposażenia budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych, odpowiada za prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno ? budowlanej.
Do zadań Głównego Specjalisty w dziale administracyjno-gospodarczym w szczególności należy:

 • kierowanie, nadzorowanie i kontrola zadań wykonywanych przez podległych pracowników;
 • prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno?budowlanej budynku;
 • nadzorowanie właściwego utrzymania stanu technicznego oraz sprawności urządzeń i instalacji składających się na infrastrukturę techniczną budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych;
 • przygotowywanie planów przeglądów budowlanych, nadzór nad ich przeprowadzaniem oraz terminowym składaniem zawiadomień i protokołów przeglądu do PINB;
 • kontrola nad właściwym zabezpieczeniem majątku Opery przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą;
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości oraz innych opłat wynikających z umów najmu czy dzierżawy; 
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w media;
 • uczestniczenie w naradach, odprawach związanych z remontami budynku i wyposażeniem budynku
  w sprzęt i urządzenia techniczne;
 • prowadzenie postępowań na zakupy materiałów i usługi niezbędne na potrzeby działu administracyjno gospodarczego;
 • uczestniczenie w przetargach na remonty dotyczące obiektów w zarządzie Opery;
 • kwalifikowanie i kierowanie do naprawy bądź wymiany uszkodzonego i nie nadającego się do użytku wyposażenia;
 • monitorowanie stanu BHP i ppoż,
 • inwentaryzacja składników majątkowych w porozumieniu z pionem księgowym;
 • zapewnienie właściwych warunków pracy, troska o czystość i porządek w pomieszczeniach oraz wokół obiektu;
 • współpraca z brokerem ubezpieczeniowym - kontakty robocze w zakresie ubezpieczenia majątku Opery;
 • kompleksowe prowadzenie umów i monitoring ich prawidłowego wykonywania w zakresie powierzonych obowiązków;
 • koordynacja przygotowań i przebiegu wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz współorganizowane przez Operę z podmiotami trzecimi w budynku Opery.

I WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

 • wykształcenie wyższe (mgr inżynier Wydziału Budownictwa, kierunki techniczne) lub  absolwent studiów licencjackich;
 • bardzo dobra znajomość aktów prawnych z zakresu przedmiotowego stanowiska, w tym prawa związanego z administrowaniem nieruchomościami, w szczególności prawa budowlanego, zamówień publicznych, pracy i bezpieczeństwa;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu MS Office (środowisko Windows);
 • dobra organizacja pracy własnej i wysoka samodyscyplina pozwalająca na pracę w warunkach ścisłych terminów i realizacji projektów specjalnych;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • kreatywność w znajdowaniu nowych rozwiązań prowadzących do optymalizacji pracy zespołu, funkcjonowania obiektu etc. i umiejętności analityczne;
 • dyspozycyjność i konsekwencja w działaniu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem, zaangażowanie oraz chęć uczenia się i wysoka kultura osobista;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację.

II WYMAGANIA DODATKOWE

 • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej na stanowisku kierowniczym;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dodatkowym atutem będą również uprawnienia przeglądów budowlanych, inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV / życiorys
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

IV. Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
 • umową o pracę
 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

 

Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Dziale Służby Pracowniczej w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35 lub drogą elektroniczną, na adres mailowy kadry@opera.wroclaw.pl  do dnia 30 czerwca 2019r.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 2. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 3. Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 4. Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności
  w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.