Opera Wrocławska

Oferta pracy

11
kwietnia
ogłoszenie ważne do
2 czerwca

Praca na stanowisku: Pianista/Pianistka-korepetytor

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Pianistę/Pianistkę-korepetytora

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • prowadzenie akompaniamentu do zajęć/prób grupowych i indywidualnych z artystami;
 • przeprowadzanie lekcji i prób;
 • udział w przesłuchaniach;
 • udział w spektaklach - wykonywanie partii na instrumentach klawiszowych;
 • opracowywanie materiałów muzycznych.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego muzycznego;
 • wysokich umiejętności pianistycznych;
 • umiejętności improwizacji oraz czytania nut a vista;
 • wiedzy z zakresu emisji głosu;
 • znajomości literatury muzycznej;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację.

  Mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe na danym stanowisku;
 • znajomość języków obcych: francuski, włoski, niemiecki.

  Sposób i termin składania ofert:
 • Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie następujących dokumentów:
 • CV

  Termin: 2.06.2023 r.

  Dokumenty prosimy przesłać na adres: miloslaw.kierc@opera.wroclaw.pl

  Opera Wrocławska zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach, w siedzibie Opery Wrocławskiej:

  I etap - analiza dokumentów - wyłonienie kandydatów zaproszonych do II i III etapu przesłuchania.

  II etap - 17.06.2023 r. w godzinach przedpołudniowych.
  Wykonanie jednego ze wskazanych poniżej utworów:
  • "Carmen" G. Bizet - kwintet;
  • "La Boheme" G. Puccini - II akt;
  • "Cosi fan tutte" W. A. Mozart - finał I aktu.

  oraz

  zaprezentowanie dowolnego solowego utworu fortepianowego o zaawansowanym stopniu trudności.

  III etap - 17.06.2023 r. w godzinach popołudniowych:

  1. Wykonanie wybranej arii z repertuaru operowego - wykonanie partii z wyciągu fortepianowego i śpiewanie partii wokalnej:
  • "Wesele Figara" W. A. Mozart - finał aktu II od "Esci, ormai..." (śpiewanie wszystkich partii);
  • Dowolna aria z opery G. Verdiego;
  • Dowolna aria z opery G. Pucciniego.

  2. Czytanie utworu a vista.

  3. Praca z solistami i dyrygentem:
  • "Carmen" G. Bizet - kwintet;
  • "La Boheme" G. Puccini - II akt;
  • Wesele Figara" W. A. Mozart - aria Hrabiego.


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
  1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  2) W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  The management of Wrocław Opera will employ: a pianist/tutor

  The person hired for the above position will be responsible for:
 • providing accompaniment for group and individual classes/rehearsals with artists;
 • conducting lessons and rehearsals;
 • participating in auditions;
 • participating in performances, i.e., performing parts on keyboard instruments;
 • developing musical materials.

  We expect candidates to:
 • have a higher musical education degree;
 • have highly developed piano skills;
 • have to ability to improvise and sight-read sheet music (i.e., a vista);
 • have the knowledge of voice emission;
 • have the knowledge of music literature;
 • have the English language skills at a level that allows communication.

  Additional assets:
 • work experience in the position of a pianist/tutor;
 • command of foreign languages: French, Italian, German.

  Manner and deadline for submitting applications:
  Interested persons are kindly requested to send the following documents:
 • CV,

  Deadline: 2 June 2023

  Please send your documents to: miloslaw.kierc@opera.wroclaw.pl

  Wrocław Opera reserves the right to contact selected candidates.

  The competition will be held in three stages at the headquarters of Wrocław Opera:

  The first stage:
  • the analysis of documents - selecting candidates invited to participate in the second and third stages of the audition.

  The second stage - 17 June 2023 in the morning:
  Performing one of the works specified below:
  • "Carmen" by G. Bizet - quintet;
  • "La Boheme" by G. Puccini - Act II;
  • "Cosi fan tutte" by W. A. Mozart - finale of Act I.
  and
  • presenting any solo piano piece of advanced difficulty.

  The third stage - 17 June 2023 in the afternoon:
  1. Performing a selected aria from the opera repertoire - performing the part from a piano excerpt and singing the vocal part:
  • "The Marriage of Figaro" by W. A. Mozart - finale of Act II from "Esci, ormai..." (singing all parts);
  • Any aria from an opera by G. Verdi;
  • Any aria from an opera by G. Puccini.

  2. Sight-reading the piece (i.e., reading it a vista).

  3. Working with soloists and conductor:
  • "Carmen" by G. Bizet - quintet;
  • "La Boheme" by G. Puccini - Act II;
  • "The Marriage of Figaro" by W. A. Mozart - aria of the Count.


  GDPR INFORMATION CLAUSE

  Detailed information regarding the processing of your personal data by Wrocław Opera:

  1. Data controller:
  The controller of your personal data is Wrocław Opera, based in Wrocław (hereinafter referred to as "we"). You can contact us by post at the following address: ul. Świdnicka 35 , 50-066 Wrocław.

  2. Data protection officer:
  We have appointed a data protection officer. This is the person you can contact for all matters concerning the processing of your personal data and exercising your rights related to data processing. The data protection officer can be contacted in the following manner:
  - by post to the following address: pl. Świdnicka 35 , 50-066 Wrocław;
  - by e-mail to the following e-mail address: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Purposes of processing your personal data:
  We will process your personal data for the following purposes:
  1) executing the currently conducted recruitment processes;
  2) replying to your letters, complaints and requests,
  3) fulfilling the obligations arising from the Public Information Access Act of 6 September 2001.

  4. Legal basis for processing your personal data:
  1) the necessity to perform the agreement or to take action at your request before entering into the agreement (Article 6, Section 1, Letter b of the GDPR);
  2) the necessity to fulfil a legal obligation incumbent on the controller (Article 6, Section 1, Letter c of the GDPR).

  5. The storage period of your personal data:
  We will store your data contained included in:
  1) personnel, tax or accounting documentation ? until the expiry of data retention obligations under specific provisions;
  2) other personal data will be stored until the statute of limitations for claims under the agreement.

  6. Recipients of your personal data:
  We will transfer your personal data:
  1) to authorities, public entities entitled to obtain data on the basis of applicable law, e.g. courts, law enforcement agencies, or state institutions, when they request to do so, based on an appropriate legal basis,
  2) to the extent necessary ? to the applicants, acting on the basis of the Public Information Access Act of 6 September 2021.

  7. Transfer of data outside the European Economic Area:
  Your personal data will not be transferred outside the European Economic Area.

  8. Rights in relation to the processing of personal data:
  You have the following rights in relation to the processing of your personal data:
  1) the right of access to your personal data;
  2) the right to request the rectification of your personal data;
  3) the right to request the restriction of the processing of your personal data;
  4) the right to the portability of your personal data, i.e., the right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable computer format. You may send such data to another controller or request that we send your data to another controller. However, we will only do so if such transfer is technically possible.
  Providing your personal data is voluntary but necessary to conclude and perform the agreement and fulfil the legally justified obligations by the data controller. To exercise the above rights, please contact us or our Data Protection Officer (contact details provided in points 1 and 2 above).

  9. The right to lodge a complaint to a supervisory authority:
  You also have the right to lodge a complaint to the supervisory authority responsible for personal data protection, i.e., the President of the Office for Personal Data Protection.