Opera Wrocławska

Oferta pracy

9
marca
ogłoszenie ważne do
31 marca

Praca na stanowisku: Garderobiana

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni osobę na stanowisku: Garderobiana

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • pomoc przy ubieraniu artystów,
 • stan i ilość kostiumów wraz z przynależnymi do nich rekwizytami, tj.: szablami, szpadami, mieczami, pasami, obuwiem, pierścieniami, rękawicami, itp. (odpowiedzialność materialna),
 • dbałość o czystość bielizny i kostiumów - szykowanie i oddawanie do pralni, przeprowadzanie drobnych reperacji bielizny i kostiumów, prasowanie i dbałość o jej estetyczny wygląd,
 • pomoc w zakresie kompletowania, znakowania i zabezpieczenia kostiumów,
 • odpowiedzialność materialna za pobrane narzędzia pracy - żelazka, nożyce, itp.,
 • należyte przygotowanie kostiumów i ich umieszczanie w szafach, zarówno w przypadku spektakli wystawianych w Operze Wrocławskiej jak i poza gmachem teatru,
 • wykonywanie prac krawieckich w pracowniach, w przypadku niepełnego zatrudnienia w garderobach,
 • zabezpieczenie obuwia przed zniszczeniem - nadmiernym wysychaniem lub zawilgoceniem,
 • konserwowanie obuwia, wykonywanie drobnych napraw i uzupełnień,
 • przekazywanie kostiumów do przeróbki do pracowni krawieckiej,
 • załadunek oraz rozładunek szaf z kostiumami.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie min. zawodowego,
 • odpowiedzialności i uczciwości,
 • dyspozycyjności i zaangażowania,
 • dobrej organizacji pracy, sumienności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • wysokiej kultury osobistej.

  Mile widziane:
 • zdolności manualne, umiejętność szycia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

  Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • benefity w postaci biletów pracowniczych,
 • dofinansowanie do karty Multisport/Benefit,
 • pracę w renomowanej instytucji kultury,

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie dokumentów w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA do siedziby Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35 we Wrocławiu.

  Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
  Oferty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
  1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  2) W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.