Opera Wrocławska

Oferta pracy

12
grudnia
ogłoszenie ważne do
6 stycznia

Audycje do Zespo

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni na stanowiska: soliści/solistki i tancerze/tancerki w zespole Baletu - umowa na zastępstwo.

Kandydaci powinni posiadać silną technikę tańca klasycznego oraz umiejętność wykonywania różnorodnego repertuaru klasycznego, neoklasycznego i współczesnego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie w formie elektronicznej do 6 stycznia 2023 r. na adres: wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl

W tytule korespondencji prosimy wpisać: Balet Opery Wrocławskiej Audycje 2023.

Osoby, które zgłosiły się w przeszłości i chciałyby zostać uwzględnione w tegorocznym przesłuchaniu, prosimy o ponowne wysłanie zgłoszenia na powyższy adres z tym tematem.

Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać:
 • C.V. w tym datę urodzenia, wzrost, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (zespoły baletowe i zespoły tańca, stanowisko, główne role).
 • Zdjęcia portretowe i taneczne, a także odnośniki do nagrań video (linki YouTube, vimeo itp.). Filmy i fotografie powinny być wykonane w ciągu ostatniego roku. Objętość całego zgłoszenia nie powinna przekraczać 5 MB, nagrania powinny trwać maksymalnie 5 minut.

  Oceniane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

  O zaproszeniu do udziału w audycji zakwalifikowani tancerze zostaną powiadomieni drogą mailową do 9 stycznia 2023.

  Audycje odbędą się w Operze Wrocławskiej w dniu 15 stycznia 2023 od godz. 11:00

  W planowanym repertuarze na 2023 r. m.in.:

  DON JUAN Christoph Willibald Gluck/ Choreografia Giorgio Madia
  GISELLE Adolphe Adam / Choreografia Jean Coralli Jules Perrot
  KARNAWAŁ ZWIERZĄT Camille Saint-Saëns / Choreografia Anna Hop
  TRYPTYK TANECZNY Choreografia Tankard/De Frutos/Dzierzon

  Kierownik Baletu: Małgorzata Dzierżon
  https://www.opera.wroclaw.pl/1/balet.php


  The management of the Wroclaw Opera House is looking for dancers for the following positions: soloists, corps de ballet- replacement agreement.

  Applicants should have a strong classical technique and the ability to perform a variety of classical, neo-classical, and contemporary repertoire.

  Please send electronic applications only until January 6, 2023, to: wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl

  Subject line: Wroclaw Opera Ballet Audition 2023.

  If you had applied to Wroclaw Opera Ballet in the past and would like to be considered for this year's audition, please re-send your submission to the above address with this subject line.
  All submissions should include:
 • The C.V. with date of birth, height, education, professional experience (ballet and dance companies, position, main roles).
 • Portrait and dance photos as well as links to videos (YouTube links, vimeo, etc.). Videos and photographs should be taken within the last year. The volume of the entire submission should not exceed 5 MB, recordings should be maximum of 5 minutes duration.

  Only complete submissions will be evaluated.

  Shortlisted dancers will be notified of the invitation to participate in the auditions by email by January 9, 2023.

  Auditions will be held at the Wroclaw Opera House on January 15th, 2023, from 11:00 am

  Planned 2023 repertoire includes:

  DON JUAN Christoph Willibald Gluck/ Choreography- Giorgio Madia
  GISELLE Adolphe Adam / Choreography Jean Coralli and Jules Perrot
  CARNIVAL OF THE ANIMALS Camille Saint-Saëns / Choreography Anna Hop
  TRIPLE BILL Choreography: Tankard/De Frutos/Dzierżon

  Ballet Director: Małgorzata Dzierżon
  https://www.opera.wroclaw.pl/1/balet.php


  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ OPERĘ WROCŁAWSKĄ:


  1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje udzielane przez Państwa w trakcie rekrutacji) będzie Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.

  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 22(1) § 1 pkt. 4 - 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 - 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych.

  5. Opera będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Operę Wrocławską, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  8. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.