Opera Wrocławska

Oferta pracy

11
lipca
ogłoszenie ważne do
25 sierpnia

Przesłuchania na stanowisko: Artysta Chóru - baryton, bas / Audition for the position of Chorus Member - baritone, bas

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchania na stanowisko: ARTYSTY CHÓRU - baryton, bas

Repertuar:
 • dwa dowolnie wybrane utwory solowe (kontrastujące stylistycznie),
 • W. A. Mozart Requiem cz. I: Requiem aeternam - Kyrie.
 • fragmenty wybranych partii chóralnych a vista.

  Zgłoszenia należy wysyłać do 25 sierpnia 2022r. na adres: anna.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl

  Zgłoszenie powinno zawierać:
 • CV z aktualnym zdjęciem,
 • nagranie głosu,
 • proponowany repertuar przesłuchania.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  Przesłuchania odbędą się 30 sierpnia 2022 o godz. 14:00 w Operze Wrocławskiej (wejście pracownicze od strony pl. Wolności). W dniu przesłuchania od godziny 11:00 do dyspozycji kandydatów będzie pianista. Kandydat może zostać poproszony o przeczytanie fragmentu wybranego utworu a vista.

  The management of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of CHORUS MEMBER - BARITON, BAS

  Repertoire:
 • two solo pieces (contrasting in style) of the candidate's choice,,
 • W. A. Mozart Requiem: Requiem aeternam - Kyrie.

  Please send your applications by 25 August 2022r. to: anna.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl

  The application should contain:
 • CV with up-to-date photograph,
 • a recording of candidates voice,
 • your suggested audition repertoire.

  Candidates selected for the audition will be informed about the fact.

  The audition will take place on 30 August 2022 at. 2 p.m. at the Wrocław Opera (entrance from pl. Wolności, behind the building)
  Pianist will be available to candidates on the day of audition from 11 a.m.. Candidates may be asked to sing a vista.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  - Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  - W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. INFORMATION CLAUSE
  Detailed information on the processing of your personal data by the Wrocław Opera:

  1. Data controller:
  The administrator of your personal data is the Wrocław Opera, based in Wrocław (hereinafter: us). You can contact us by post to the following address: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Data protection officer:
  We have appointed a data protection officer. This is a person you can contact
  in all matters relating to the processing of your personal data and use
  from your rights related to data processing. You can contact the inspector in the following way:
  - by letter to the following address: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - by e-mail: iod@opera.wroclaw.pl


  3. The purposes of processing your personal data:
  We will process your personal data for the following purposes:
  1) related to the implementation of currently ongoing recruitment processes,
  2) replying to your letters, complaints and requests,
  performing obligations under the Act of 6 September 2001 on access to public information.


  4. Legal basis for the processing of your personal data:
  1) necessity to perform the contract or to take action at your request before concluding the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR),
  2) the need to fulfill the legal obligation incumbent on the administrator (Article 6 (1) (c) of the GDPR).


  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. The period of storage of your personal data:
  We will store your data contained in:
  1) in HR, tax or accounting documentation - until the data storage obligations resulting from specific provisions expire,
  2) other personal data will be stored until the claims under the contract are time-barred.


  7. Recipients of your personal data
  We will provide your personal data
  • Authorities, public entities authorized to obtain data on the basis of applicable law, e.g. courts, law enforcement authorities, or state institutions, when they occur
  with the request, based on an appropriate legal basis,
  • To the extent necessary - Applicants acting pursuant to the Act of September 6, 2001. on access to public information,


  8. Data transfer outside the European Economic Area
  Your personal data will not be transferred outside the European Economic Area.


  9. Rights related to the processing of personal data
  You have the following rights related to the processing of personal data:
  • the right to access your personal data,
  • the right to request the rectification of your personal data,
  • the right to request the restriction of the processing of your personal data,
  • the right to transfer your personal data, ie the right to receive your personal data from us, in a structured, commonly used, machine-readable IT format. You can send this data to another data administrator
  or request that we send your data to another administrator. However, we will only do so if such a message is technically possible.
  Providing your personal data is voluntary, but necessary for the conclusion and performance of the contract
  and the performance of legally justified obligations by the administrator. To exercise the above rights, please contact us or our data protection officer (contact details
  in steps 1 and 2 above).

  10. The right to lodge a complaint with the authority.
  You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection.