Oferta pracy

30
grudnia
ogłoszenie ważne do
31 marca

Kierownik baletu / Ballet Manager

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Kierownika baletu

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju zespołu baletu wraz z harmonogramem działań na poszczególne sezony artystyczne,
 • przygotowywanie obsad oraz harmonogramów przedstawień,
 • proponowanie i wybór tytułów baletu do repertuaru na nowy sezon,
 • zarządzanie zespołem i jego rozwój,
 • rekomendowanie do współpracy choreografów, solistów oraz pedagogów różnych form tańca,
 • przygotowywanie zespołu baletu do wykonania przedstawienia,
 • kierowanie próbami zbiorowymi i indywidualnymi baletu,
 • udział w próbach do nowych spektakli w charakterze asystenta choreografa, przekazywanie tych choreografii zespołowi oraz wprowadzanie nowych członków zespołu lub tancerzy gościnnych w role,
 • ścisłą współpracę z Dyrektorem Artystycznym.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • ukończenia szkoły baletowej,
 • wykształcenia wyższego-preferowane o kierunku pedagogika,
 • doświadczenia w kierowaniu zespołem baletowym,
 • wysoko rozwiniętej kultury osobistej,
 • posługiwania się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego,
 • stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

  Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów:
  - Własne opracowanie strategii rozwoju Zespołu Baletu Opery Wrocławskiej wraz z harmonogramem działań w sezonie artystycznym 2021/2022 oraz 2022/2023,
  - CV,
  - List motywacyjny,
  - Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  - Kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie w kierowaniu zespołem baletowym.

  Opera Wrocławska informuje, że konkurs zostanie przeprowadzony etapowo.
  Po ocenie przesłanych przez kandydatów dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone do kolejnych etapów.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami.

  Termin: 31 marca 2022r. do godziny 16:00.

  Dokumenty prosimy przesłać na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć je osobiście do pokoju 525 b, z napisem REKRUTACJA - KIEROWNIK BALETU.

  Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 89 65 w godzinach 8:00-15:00.


  WROCŁAW OPERA is hiring for a position of: BALLET MANAGER

  The person hired for the position will be responsible for:
 • preparing and implementing a development strategy for the ballet company, including a schedule of activities for particular artistic seasons,
 • preparing casts and schedules for performances,
 • proposing and selecting ballet titles for the repertoire for the new season,
 • managing and developing the ballet company,
 • recommending choreographers, soloists and pedagogues of various dance forms for cooperation,
 • preparing the ballet company to perform the show,
 • directing group and individual ballet rehearsals,
 • participating in rehearsals for new shows as an assistant choreographer, communicating those choreographies to the company, and introducing new company members or guest dancers to the roles,
 • cooperating closely with the Artistic Director.

  Candidates should:
 • be the graduates of a ballet school,
 • have higher education ? preferably in the field of pedagogy,
 • have experience in directing a ballet company,
 • have highly developed personal culture,
 • use correct spoken and written Polish,
 • have a very good command of English,
 • have health which makes them suitable for employment in the above position.

  Manner and deadline for submitting applications:
  Interested candidates are requested to send the required documents:
  -their own preparation of the development strategy for of Wrocław Opera Ballet Company together along with a schedule of activities for the artistic seasons 2021/2022 and 2022/2023,
  -curriculum vitae,
  -cover letter,
  -a photocopy of a document confirming education,
  -a photocopy of a document confirming experience in directing a ballet company.

  Wrocław Opera informs that the competition will be held in stages.
  After the evaluation of the documents sent by the candidates, selected persons will be invited to the next stages.
  We kindly inform that we will contact selected candidates.

  Deadline for submitting the applications: March 31, 2022. until 4 p.m.

  Please send your documents to: kadry@opera.wroclaw.pl, or deliver them in person to room 525 b, marked RECRUITMENT - BALLET DIRECTOR.

  If you have any questions, please contact us at telephone no.: 71 370 89 65 between 8:00 AM and 3:00 PM.


  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  - Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  - W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.