Oferta pracy

24
listopada
ogłoszenie ważne do
8 grudnia

Audycje do baletu / Ballet Auditions

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: tancerza solistę, tancerkę solistkę, tancerza w zespole oraz tancerkę w zespole.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej zawierające CV wraz z załącznikami (zdjęcia, filmy) prosimy przesyłać do 8 grudnia 2021 roku na adres wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl

W CV należy podać: datę urodzenia, wzrost, wagę, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (nagrody w konkursach, wyróżnienia, główne role). Ponadto zgłoszenie powinno zawierać zdjęcia portretowe i taneczne (w oddzielnych plikach), a także odnośniki do nagrań video (linki YouTube, vimeo itp.). Filmy i fotografie powinny być wykonane w ciągu ostatniego roku. Objętość całego zgłoszenia nie powinna przekraczać 5 MB. Oceniane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia. O zaproszeniu do udziału w audycji zakwalifikowani tancerze zostaną powiadomieni drogą mailową.

Audycja odbędzie się w Operze Wrocławskiej w dniu 15 grudnia 2021 o godz. 14:30 (Duża sala prób - 7. piętro)

W repertuarze m.in.:
DZIADEK DO ORZECHÓW. OPOWIEŚĆ WIGILIJNA Piotr Czajkowski/ choreografia - Youri Vámos
ANNA KARENINA Rodion Szczedrin/ choreografia - Bożena Klimczak
COPPELIA Léo Delibes/ choreografia - Giorgio Madia
DON JUAN Christoph Willibald Gluck/ choreografia - Giorgio Madia


The management of the Wrocław Opera will employ for the following positions: solo dancers, dancers in the team.

Please send electronic applications containing your CV with attachments (photos, videos) to December 8, 2021 to the address wroclawballetaudition@opera.wroclaw.pl

The CV should include: date of birth, height, weight, education, professional experience (awards in competitions, distinctions, main roles). In addition, the entry should include portrait and dance photos (in separate files), as well as links to video recordings (YouTube, vimeo, etc. links). Videos and photos should be made within the last year. The size of the entire notification should not exceed 5 MB. Only complete entries will be assessed.
The qualified dancers will be notified by e-mail about the invitation to participate in the program.

The broadcast will take place at the Wrocław Opera on December 15, 2021 at 14:30 (Large rehearsal room - 7th floor)
The repertoire includes:

NUTCRACKER. A CHRISTMAS TALE Piotr Czajkowski / choreography - Youri Vámos
ANNA KARENINA Rodion Szczedrin / choreography - Bożena Klimczak
COPPELIA Léo Delibes / choreography - Giorgio Madia
DON JUAN Christoph Willibald Gluck / choreography - Giorgio Madia


KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

2. Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
- przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
- Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
- W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

9. Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.