Opera Wrocławska

Oferta pracy

8
lipca
ogłoszenie ważne do
19 sierpnia

Przesłuchanie na stanowisko: Artysty chóru - sopran, tenor, baryton, bas

 

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchania na stanowisko ARTYSTY CHÓRU – sopran, tenor, baryton, bas
 
Repertuar:


 - dwa dowolnie wybrane utwory solowe (kontrastujące stylistycznie),
- W. A. Mozart Requiem d-moll KV 626;   cz. I: Requiem aeternam – Kyrie
 
Zgłoszenia należy wysyłać do 19 sierpnia 2024 r.  na adres: 
anna.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl
 
Zgłoszenie powinno zawierać:


 - CV z aktualnym zdjęciem portretowym oraz zdjęciem całej sylwetki
 - nagranie głosu audio: (mp3 lub wave) lub video (mp4, mov) 
 - proponowany repertuar przesłuchania

- nuty dla akompaniatora (pdf)
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Przesłuchania odbędą się w poniedziałek 26 sierpnia 2024 o godz. 12:00 w Operze Wrocławskiej (wejście pracownicze   od strony pl. Wolności). W dniu przesłuchania od godziny 10:00 do dyspozycji kandydatów będzie pianista. Kandydat może zostać poproszony o przeczytanie fragmentu wybranego utworu a vista.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

 

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

 

 1. Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować 
 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania 
 z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

              - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

              - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

 

 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
 2. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski, 
 3. wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:

 1. w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
 2. inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

 

 1. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe

 • Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią 
   z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 
   2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych 
   lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy 
 oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe 
 w punktach 1 i 2 powyżej). 

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu. 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.          

 


The management of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of CHORUS MEMBER– soprano, tenor, baritone, bass
 
 Repertoire:
 - two solo pieces (contrasting in style) of the candidate's choice,
- W. A. Mozart Requiem d-minor KV 626,   part: Requiem aeternam – Kyrie
 
 

Please send your applications by 19 August 2024 to: anna.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl
 
The application should contain:
 - CV with up-to-date photograph (portrait & whole silhouette)
 - a recording of candidate’s voice,
 - your suggested audition repertoire

-music for pianist (pdf)
 
 Candidates selected for the audition will be informed about the fact.
 
The audition will take place on  26 August 2024 at 12:00 at the Wrocław Opera (entrance from pl. Wolności, behind the building) 
 Pianist will be available to candidates on the day of audition from 10 a.m.. Candidates may be asked to sing a vista.
 

INFORMATION CLAUSE

Detailed information on the processing of your personal data by the Wrocław Opera:


1. Data controller:

The administrator of your personal data is the Wrocław Opera, based in Wrocław (hereinafter: us). You can contact us by post to the following address: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław


2. Data protection officer:

We have appointed a data protection officer. This is a person you can contact

in all matters relating to the processing of your personal data and use

from your rights related to data processing. You can contact the inspector in the following way:

- by letter to the following address: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

- by e-mail: iod@opera.wroclaw.pl


3. The purposes of processing your personal data:

We will process your personal data for the following purposes:

1) related to the implementation of currently ongoing recruitment processes,

2) replying to your letters, complaints and requests,

performing obligations under the Act of 6 September 2001 on access to public information.


2. Legal basis for the processing of your personal data:

1) necessity to perform the contract or to take action at your request before concluding the contract (Article 6 (1) (b) of the GDPR),

2) the need to fulfill the legal obligation incumbent on the administrator (Article 6 (1) (c) of the GDPR).


3. The period of storage of your personal data:

We will store your data contained in:

1) in HR, tax or accounting documentation - until the data storage obligations resulting from specific provisions expire,

2) other personal data will be stored until the claims under the contract are time-barred.


4. Recipients of your personal data

We will provide your personal data

• Authorities, public entities authorized to obtain data on the basis of applicable law, e.g. courts, law enforcement authorities, or state institutions, when they occur

with the request, based on an appropriate legal basis,

• To the extent necessary - Applicants acting pursuant to the Act of September 6, 2001. on access to public information,


5. Data transfer outside the European Economic Area

Your personal data will not be transferred outside the European Economic Area.


6. Rights related to the processing of personal data

You have the following rights related to the processing of personal data:

• the right to access your personal data,

• the right to request the rectification of your personal data,

• the right to request the restriction of the processing of your personal data,

• the right to transfer your personal data, ie the right to receive your personal data from us, in a structured, commonly used, machine-readable IT format. You can send this data to another data administrator

or request that we send your data to another administrator. However, we will only do so if such a message is technically possible.

Providing your personal data is voluntary, but necessary for the conclusion and performance of the contract

and the performance of legally justified obligations by the administrator. To exercise the above rights, please contact us or our data protection officer (contact details

in steps 1 and 2 above).


7. The right to lodge a complaint with the authority.

You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection.