Opera Wrocławska

Oferta pracy

3
kwietnia
ogłoszenie ważne do
10 kwietnia

Praca na stanowisku: z-ca kierownika sekcji akustycznej .

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 

 • Kierowanie całokształtem działalności sekcji akustycznej w zakresie obsługi prób, spektakli, wydarzeń zewnętrznych, koordynowanie współpracy z innymi działami Instytucji oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • Prawidłowe i terminowe realizowanie powierzonych czynności, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz poleceniami przełożonego,
 • Współpracę z kierownikiem muzycznym, reżyserem, choreografem oraz scenografem,
 • Opracowanie oraz wykonanie projektów audio oraz odtwarzanie nagranego materiału,
 • Wykonanie nagrań z premier, prób generalnych oraz wielośladowych audio,
 • Przechowywanie i ewidencjonowanie nośników z zapisami audio,
 • Przegrywanie i kopiowanie materiałów,
 • Przygotowanie i obsługę podglądu TV akcji scenicznej w czasie prób i spektakli (instalacja ruchoma),
 • Przygotowanie kosztorysów oraz zgłaszanie konieczności zakupu materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń,
 • Realizację i obsługę techniczną spektakli, koncertów, transmisji oraz nagrań,
 • Montaż nagrań, miks, mastering,
 • Przygotowywanie materiałów do celów promocyjnych oraz archiwalnych,
 • Przygotowywanie toru fonicznego do spektakli, koncertów, transmisji oraz nagrań,
 • Strojenie i obsługę systemów bezprzewodowych,
 • Prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji działalności sekcji akustycznej,
 • Nadzór nad konserwacją, przeglądami, drobnymi naprawami narzędzi elektroakustycznych,
 • Ustalanie i opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla podległych pracowników oraz ich systematyczne aktualizowanie,
 • Nadzór nad bezpieczeństwem, szkoleniami, upoważnieniami, przestrzeganiem czasu pracy oraz urlopami podległych pracowników, tworzenie harmonogramów pracy,
 • Zlecanie uruchomienia procesu rekrutacji do sekcji akustycznej, udział w rozmowach rekrutacyjnych oraz rekomendacja kandydata do zatrudnienia.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • Min. 2 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym z techniką sceniczną

    i   nagłośnieniową,

 • Doświadczenia w kierowaniu zespołem,
 • Wykształcenia min. średniego,
 • Doświadczenia zawodowego z zakresu realizacji dźwięku/ techniki scenicznej,
 • Znajomości programów DAW: ProTools, Reaper, Samplitude, Studio One, Logic Pro
 • Znajomości konsolet cyfrowych marki Yamaha, Digico, Soundcraft, Allen & Heath,
 • Umiejętności obsługi systemów bezprzewodowych marki SHURE,
 • Umiejętności biegłego czytania partytur,
 • Umiejętności obsługi protokołu Dante,
 • Znajomości systemów operacyjnych Mac OS,
 • Znajomości języka angielskiego (w szczególności branżowego) w stopniu

    komunikatywnym,

 • Umiejętności interpersonalnych na wysokim poziomie,
 • Umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, reagowania w sytuacjach kryzysowych, motywowania pracowników.

  Mile widziane:
 • Wykształcenie muzyczne (szkoła muzyczna I/ II stopnia),
 • Doświadczenie w prowadzeniu sesji nagraniowych,
 • Umiejętności z zakresu miksu i masteringu- muzyka klasyczna/ jazz,
 • Aktywność muzyczna,
 • Doświadczenie w pracy w teatrze lub przy wydarzeniach kulturalnych- w podobnym zakresie obowiązków,
 • Znajomość innych języków obcych.


Sposób i termin składania ofert:

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) na adres:  kadry@opera.wroclaw.pl,  bądź dostarczenie ich osobiście  do siedziby  Opery Wrocławskiej, przy  ul. Świdnickiej 35.

 

Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.

Oferty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ OPERĘ WROCŁAWSKĄ:1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje udzielane przez Państwa w trakcie rekrutacji) będzie Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 22(1) § 1 pkt. 4 - 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 - 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych.

5. Opera będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Operę Wrocławską, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

8. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.