Opera Wrocławska

Oferta pracy

24
października
ogłoszenie ważne do
7 grudnia

Przesłuchanie na stanowisko: muzyk tutti - II skrzypce

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie na stanowisko: muzyk tutti - II skrzypce

Wymagania:
1. ukończone studia magisterskie w zakresie gry na skrzypcach,
2. doświadczenie orkiestrowe.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy składać w formie elektronicznej do inspektora orkiestry (Tomasz Starzec: 501 313 254) na adres tomasz.starzec@opera.wroclaw.pl do dnia 7 grudnia 2023r. do godz. 15:00.

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na przesłuchanie, które odbędzie się dnia:
16 grudnia 2023, o godz. 10:00 w siedzibie Opery Wrocławskiej (ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław).

PROGRAM PRZESŁUCHANIA:
1. W. A. Mozart: I cz. Koncertu Skrzypcowego z kadencją, do wyboru spośród niżej wymienionych:
- Koncert nr 3 G-dur KV 216
- Koncert nr 4 D-dur KV 218
- Koncert nr 5 A-dur KV 219

2. J. S. Bach: dwie kontrastujące ze sobą części z Sonaty lub Partity spośród niżej wymienionych:
- Siciliana i Presto z I Sonaty g-moll BWV 1001
- Andante i Allegro z II Sonaty a-moll BWV 1003
- Sarabanda i Gigue z II Partity d-moll BWV 1004
- Largo i Allegro z III Sonaty C-dur BWV 1005
- Loure i Gavotte z III Partity E-dur BWV 1006

3. Fragmenty studiów orkiestrowych:
- W. A. Mozart - Cosi Fan Tutte (Vn II) - Akt I Scena I - od początku do taktu nr 35
- W. A. Mozart - Le Nozze di Figaro (Vn I) - Uwertura - od początku do taktu nr 58 oraz takty nr 221 do 252
- G. Bizet - Carmen (Vn II) - Akt I - duży nr 173 do drugiego taktu w numerze 176
- P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin (Vn II) - Akt III, Obraz I - nr 19 Moderato. Tempo di Polacca. Od taktu nr 8 do taktu nr 40
- J. Strauss - Die Fledermaus (Vn II) - Uwertura takty nr 1-12 oraz 27-40
- S. Prokofieff - Romeo i Julia (Vn II) - 6. The Fight - od dużego nr 26 do 30
- G. Puccini - Madama Butterfly (Vn II) - Akt I od początku do 7 taktu po dużym nr 2
- G. Puccini - Cyganeria (Vn I) - Akt IV - Allegro Spigliato nr 12

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z o4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przesłuchań do zespołu orkiestry Opery Wrocławskiej.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, , z którym można się skontaktować, pisząc na: iod@opera.wroclaw.pl
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.


  The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition to the II violin group of the Wrocław Opera Orchestra:

  Candidates should have:
  1. Master degree in music: violin
  2. orchestra experience

  Please send your application with artist CV to the orchestra inspector (Tomasz Starzec: 501 313 254) : tomasz.starzec@opera.wroclaw.pl till 7. December 2023, till 3 p.m.

  You will be provided the orchestra materials via e-mail. The orchestra inspector will forward them to you after receiving your application form.

  Choosen candidates will be invited for the auditions, which will take place on 16 December 2023 at 10.00 at the Wrocław Opera House (Świdnicka 35 street, 50-066 Wrocław).

  PROGRAMME:
  1. W. A. Mozart: I part of. Violin Concert with cadenza, chosen from:
  - Violin Concerto No.3 in G major, K.216,
  - Violin Concerto No.4 in D major, K.218
  - Violin Concerto No.5 in A major, K. 219

  2. J.S. Bach: two contrasting parts from Sonata or Partita chosen from:
  - Siciliana and Presto from Violin Solo Sonata No. 1 in G minor, BWV 1001
  - Andante and Allegro from Violin Sonata No.2 in A minor, BWV 1003
  - Sarabanda and Gigue from Violin Partita No.2 in D minor, BWV 1004
  - Largo and Allegro from Violin Sonata No.3 in C major, BWV 1005
  - Loure and Gavotte from Violin Partita No. 3 in E major, BWV 1006

  3. Extracts from orchestra parts:
  - W. A. Mozart - Cosi Fan Tutte (Vn II) - I act I scene - from the beginning till bar nr 35.
  - W. A. Mozart - Le Nozze di Figaro (Vn I) - Ouverture - from the beginning till bar nr 58 and bars 221- 252.
  - G. Bizet - Carmen (Vn II) - I act - nr 173 till second tact in No. 176
  - P. Czajkowski - Eugene Oniegin (Vn II) - III act, Picture I - No. 19 Moderato. Tempo di Polacca. Bars 8 - 40.
  - J. Strauss - Die Fledermaus (Vn II) - Ouverture, bars 1-12 and 27-40
  - S. Prokofieff - Romeo and Juliette (Vn II) - 6. The Fight - No. 26 - 30
  - G. Puccini - Madama Butterfly (Vn II) - I act, from the beginning till 7 bar in No. 2.
  - G. Puccini - La Boheme (Vn I) - IV act - Allegro Spigliato No. 12


  According to art. 6 par. 1 lit. a, b and d of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of May 4, 2016) I consent to the processing of my personal data for the purposes of auditions to the orchestra of Wrocław Opera House.

  In implementing the disposition of art. 13 OF THE RODO, I inform that:
 • The administrator of personal data is Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • The Wrocław Opera has appointed the Data Protection Officer, contact: iod@opera.wroclaw.pl
 • The purpose of data collection is to ensure that the recruitment process runs smoothly.
 • Each participant of the hearing has the right to access the data contents and to rectify them, remove or limit the processing, as well as the right to object, demand the cessation of processing and data transfer, as well as the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint to the supervisory body , ie the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 • Providing data is voluntary, but necessary to ensure the correct implementation of recruitment activities. If you do not provide data, you will not be able to participate in recruitment.
 • Personal data will not be disclosed to third parties.
 • Personal data will not be subject to profiling.
 • The Wrocław Opera has no intention of transferring personal data to a third country or an international organization.
 • Personal data will be kept for the period of auditions and three months after its completion. After these dates, all data will be destroyed.