Opera Wrocławska


  Łukasz Ożga  

Łukasz Ożga jest tancerzem, solistą baletu, od czternastu lat zawodowo związany z Operą Wrocławską. W tym czasie występował w wielu spektaklach baletowych i operowych, jednocześnie współpracując z wieloma reżyserami i choreografami rangi krajowej i międzynarodowej. Występuje też gościnnie w galach baletowych w kraju i za granicą. W ostatnich latach swoje zainteresowania zawodowe poszerzył o pracę choreograficzną. W tym zakresie przygotowuje chór Opery Wrocławskiej do wznowień spektakli repertuarowych. Ponadto zostało mu powierzone stworzenie autorskiej choreografii do prapremiery opery Zygmunta Krauzego Yemaya w reżyserii Hanny Marasz w październiku 2019 r. Owa choreografia spotkała się z wielkim uznaniem widzów i recenzentów. Jest również od sześciu lat zawodowo związany z Akademią Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, prowadząc zajęcia z przedmiotu Taniec. Dzięki pracy dydaktycznej udało mu się stworzyć wraz ze studentami wiele choreografii, które były prezentowane na egzaminach i pokazach na zakończenie roku akademickiego. Jedna z jego choreografii została wyróżniona przez władze Uczelni i przedstawiona publicznie na corocznym pokazie w ramach Dni Otwartych Uczelni w 2017 roku.
Główne role kreowane przez Łukasza Ożgę w spektaklach baletowych to Zygfryd w Jeziorze Łabędzim P. Czajkowskiego, Basilio w Don Quijote L. Minkusa, Colas w Córce źle strzeżonej F. Herolda, Franz w Coppelii L. Delibes’a, Romeo i Merkucjo w Romeo i Julii S. Prokofiewa, tytułowy Dziadek do orzechów w dziele P. Czajkowskiego, Jose w Carmen-Suicie R. Szczedrina, Albert w Giselle A. Adama, Wroński w Annie Kareninie R. Szczedrina, tytułowy Don Juan w balecie Ch.W. Glucka.Łukasz Ożga is a soloist with the Wroclaw Opera Ballet, where he has been dancing for fourteen years. He has performed in many ballet and opera productions during this time while collaborating with established national and international directors and choreographers. Łukasz also appears as a guest artist at ballet galas in Poland and abroad. In recent years, he has broadened his professional interests to include choreographic work. In this field, he prepares Wrocław Opera chorus for repertoire performances. In addition, he was commissioned to create original choreography for the premiere of Zygmunt Krauz’s opera Yemaya directed by Hanna Marasz in October 2019. For which he received great acclaim from audiences and reviewers. He has also been professionally affiliated with the Academy of Theatre Arts in Wrocław for six years, where he teaches dance. Thanks to his teaching work with his students, he has created many choreographies, which were presented during exams and shows at the end of the academic year. One of his choreographies was awarded by the Academy and presented to the public at the annual show as part of the Academy Open Days in 2017. The main roles created by Łukasz Ożga in ballet performances are: Siegfried in P. Tchaikovsky’s Swan Lake, Basilio in L. Minkus’ Don Quijote, Colas in F. Herold’s The Ill-guarded Daughter, Franz in L. Delibes’ Coppelia, Romeo and Mercutio in Romeo and Juliet by S. Prokofiev, the titular Nutcracker in P. Tchaikovsky’s masterpiece, Jose in R. Shchedrin’s Carmen-Suita, Albert in A. Adam’s Giselle, Vronsky in R. Shchedrin’s Anna Karenina, the eponymous Don Juan in Ch.W. Gluck’s ballet.