Opera Wrocławska


  Anna Szopa-Kimso  

Anna Szopa-Kimso jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Ukończyła Pedagogika Baletu oraz Podyplomowe Studia Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie oraz podyplomowe studia Menedżer Kultury na Uniwersytecie Wrocławskim.
Karierę zawodową rozpoczęła w Polskim Teatrze Tańca Conrada Drzewieckiego. Od 1987 roku związana jest z Operą Wrocławską - początkowo jako solistka baletu, a obecnie jego pedagog. Od stycznia do sierpnia 2022 roku pełniła obowiązki kierownika Baletu Opery Wrocławskiej. Współpracuje również z Młodzieżowym Domem Kultury Wrocław-Krzyki. W latach 2004-2018 była pedagogiem tańca w Studium Tańca i Baletu przy Operze Wrocławskiej.
Ma na swoim koncie wiele ról z repertuaru baletowego, m.in. w Sylfidach F.Chopina, Giselle A. Adama, Jeziorze łabędzim P. Czajkowskiego, Kopciuszku S. Prokofiewa i J. Straussa, La Valses M. Ravela i.in. W swoim dorobku ma także wiele kreacji aktorskich w operach, m.in. w Carmen G. Bizeta, Opowieściach Hoffmanna J. Offenbacha, czy Kniaziu Igorze A. Borodina. Brała udział w superwidowiskach oraz licznych tournée zagranicznych organizowanych przez Operę Wrocławską. Tworzy własne choreografie oraz ruch sceniczny. Jest autorką jednej z części spektaklu baletowego Opery Wrocławskiej Bal Życia, choreografii do oper, m.in. Aniołów w Ameryce P. Etvösa, czy ruchu scenicznego do Kawalera srebrnej róży R. Straussa oraz koncertów sylwestrowych w Operze Wrocławskiej.Anna Szopa-Kimso is a graduate of the National Ballet School in Poznań. She completed her studies in ballet pedagogy and postgraduate studies in dance theory at the Chopin University of Music in Warsaw as well as postgraduate studies in cultural management at the University of Wrocław.
She began her professional career in Conrad Drzewiecki's Polish Dance Theatre. Since 1987, she has been associated with Wrocław Opera, initially as a ballet soloist and currently as its rehearsal director. From January to August 2022, she served as director of the Ballet of Wrocław Opera. She also collaborates with the Youth House of Culture in Wrocław-Krzyki. From 2004 to 2018, she was a dance teacher at the Dance and Ballet School at Wrocław Opera.
She has performed many roles from the ballet repertoire, e.g. in Les Sylphides by F. Chopin, Giselle by A. Adam, Swan Lake by P. Tchaikovsky, Cinderella by S. Prokofiev and J. Strauss, La Valses by M. Ravel and others. She has also created many roles in operas, among others, in Carmen by G. Bizet, Tales of Hoffmann by J. Offenbach and Prince Igor by A. Borodin. She has participated in large scale productions and numerous foreign tours organised by Wrocław Opera. In addition, she creates her own choreographies and stage movement. She is the author of one of the parts of Wrocław Opera ballet performance entitled the Ball of Life, choreography for operas, including Angels in America by P. Etvös, or stage movement for The Knight of the Silver Rose by R. Strauss as well as New Year's Eve concerts at Wrocław Opera.