Opera Wrocławska

Aktualności

30
listopada

Praca: główny księgowy - pełny etat

Dyrektor Opery Wrocławskiej ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Do naboru może przystąpić osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
4. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości,
5. Posiada minimum 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym z odpowiedzialnością za finanse firmy.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem:
1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet), programów księgowych oraz sprzętu biurowego,
2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury,
3. Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
4. Biegła znajomość z zakresu prawa podatkowego, a w szczególności podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, "podatku u źródła",
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
6. Znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie:
1. Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w dużej instytucji kultury,
2. Znajomość zasad kontrolingu,
3. Doświadczenie w pracy na różnych programach FK.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1. Zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych został określony w art. 54 ustawy o finansach publicznych
2. Zakres prowadzenia rachunkowości jednostki wynika z art. 4 ust 3 ustawy o rachunkowości.
3. Kształtowanie oraz wdrażanie strategii finansowej Opery Wrocławskiej.
4. Odpowiedzialność za funkcjonowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Curriculum vitae,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
7. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j Dz.U z 2016r., poz. 922) o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922)

List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Informacje dodatkowe:
Dokumenty należy składać do dnia 18 grudnia 2017r. włącznie, do godziny 15.00 w Dziale Służby Pracowniczej Opery Wrocławskiej lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres:

Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35
50-066 Wrocław

Dyrektor Opery Wrocławskiej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.