Opera Wrocławska

Aktualności

16
listopada

Praca na stanowisku: Specjalista ds. infrastruktury

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni: Specjalistę ds. infrastruktury


Specjalista ds. infrastruktury wspiera Kierownika Biura Technicznego, sprawuje pieczę nad właściwym utrzymaniem stanu technicznego i właściwą eksploatacją wyposażenia budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych, odpowiada za prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno - budowlanej.


Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:

 • Prowadzenie dokumentacji prawnej nieruchomości oraz dokumentacji techniczno - budowlanej budynku;
 • Nadzorowanie właściwego utrzymania stanu technicznego oraz sprawności urządzeń i instalacji składających się na infrastrukturę techniczną budynku Opery i obiektów organizacyjnie z nią powiązanych;
 • Przygotowywanie planów przeglądów budowlanych, nadzór nad ich przeprowadzaniem oraz terminowym składaniem zawiadomień i protokołów przeglądu do PINB;
 • Kontrolę nad właściwym zabezpieczeniem majątku Opery przed zniszczeniem, pożarem, kradzieżą;
 • Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości oraz innych opłat wynikających z umów najmu czy dzierżawy; 
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w media;
 • Uczestniczenie w naradach, odprawach związanych z remontami budynku i wyposażeniem budynku
  w sprzęt i urządzenia techniczne;
 • Uczestniczenie w przetargach na remonty dotyczące obiektów w zarządzie Opery;
 • Kwalifikowanie i kierowanie do naprawy bądź wymiany uszkodzonego i nie nadającego się do użytku wyposażenia;
 • Monitorowanie stanu BHP i ppoż,
 • Inwentaryzację składników majątkowych w porozumieniu z pionem księgowym;
 • Współpracę z brokerem ubezpieczeniowym - kontakty robocze w zakresie ubezpieczenia majątku Opery;
 • Kompleksowe prowadzenie umów i  monitoring ich prawidłowego wykonywania w zakresie powierzonych obowiązków;
 • Koordynację przygotowań i przebiegu wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne
  oraz współorganizowane przez Operę z podmiotami trzecimi w budynku Opery.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (mgr inżynier Wydziału Budownictwa, kierunki techniczne) lub  absolwenta studiów licencjackich;
 • Bardzo dobrej znajomości aktów prawnych z zakresu przedmiotowego stanowiska, w tym prawa związanego z administrowaniem nieruchomościami, w szczególności prawa budowlanego, zamówień publicznych, pracy i bezpieczeństwa;
 • Bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera oraz korzystania w pracy z pakietu MS Office (środowisko Windows);
 • Dobrej organizacji pracy własnej i wysokiej samodyscypliny pozwalającej na pracę w warunkach ścisłych terminów i realizacji projektów specjalnych;
 • Umiejętności negocjacyjnych;
 • Kreatywności w znajdowaniu nowych rozwiązań prowadzących do optymalizacji pracy zespołu, funkcjonowania obiektu etc. i umiejętności analitycznych;
 • Dyspozycyjności i konsekwencji w działaniu;
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole, zaangażowania oraz chęci uczenia się i wysokiej kultury osobistej;
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy administracyjnej na stanowisku kierowniczym;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • uprawnienia przeglądów budowlanych, inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej instytucji kultury;
 • Możliwość dalszego rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych;
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

 

Sposób i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) w terminie
do 30 listopada 2020 roku na adres: kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Kadr.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  • Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  • Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
- przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  • Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

   • związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
   • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
   • wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  • Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
   • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:

   • w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
   • inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.
  • Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe

 • Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią
  z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września
  2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych
  lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe
w punktach 1 i 2 powyżej).

  • Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.