Opera Wrocławska

Aktualności

8
października

Praca na stanowisku: Specjalista/-ka ds. płac

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni:  Specjalistę/-kę ds. płac

Osoba zatrudniona na stanowisku, będzie odpowiedzialna za:
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia 
  i o dzieło (fundusz osobowy, fundusz bezosobowy, fundusz socjalny),
 • Sporządzanie list płac z tytułu zasiłków m. in. chorobowych, zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich
  oraz kompletowanie potrzebnej do tego celu dokumentacji,
 • Prowadzenie i sporządzanie miesięcznych rozliczeń do ZUS i US,
 • Sporządzanie sprawozdawczości do GUS,
 • Rejestrowanie danych płacowych w systemie kadrowo-płacowym,
 • Sporządzanie zaświadczeń dla celów emerytalnych (ERP-7, NP, ZUS-3),
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych informacji / DRA, RCA, RSA / do ZUS - u z tytułu składek indywidualnych pracowników; zgłaszanie nowych pracowników i wyrejestrowywanie zwolnionych,
 • Naliczanie świadczeń należnych pracownikom oraz emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych,
 • Ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z PPK,
 • Rozliczanie funduszu wynagrodzeń oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników
  i zleceniobiorców,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów w obszarze wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Bardzo dobrej znajomość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodów artystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  oraz umowy cywilnoprawne,
 • Znajomości programu „Płatnik”,
 • Znajomości ustawy o PPK oraz doświadczenia w prowadzeniu i obsłudze PPK,
 • Doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku w obszarze wynagrodzeń.

Mile widziane:

 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Pracę w renomowanej instytucji kultury

Sposób i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do  20 października 2020 roku na adres:  kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie ich  osobiście  lub drogą pocztową  na adres Opera Wrocławska,
ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Kadr.

 


Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl 
  lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych
  oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
 • Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."