Opera Wrocławska

Aktualności

16
grudnia

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej

OGŁOSZENIE
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej z siedzibą przy ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław 

 

I.   Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:
formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. minimum 10 - letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,
  3. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.),
  6. terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.

 

II.   Umiejętności i kompetencje kandydata:

  1. doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,
  2. ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania,,
  3. umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,
  4. znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

 

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Opery Wrocławskiej:

  • organizowanie działalności Opery w sposób zapewniający realizację celów i podejmowania działań określonych w statucie,
  • prowadzenie polityki repertuarowej i artystycznej Opery Wrocławskiej, w szczególności ustalanie planów repertuarowych instytucji,
  • nadzór nad całokształtem działalności Opery Wrocławskiej, prowadzenie polityki kadrowej oraz wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
  • poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Opery Wrocławskiej,
  • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczenie i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

   

  IV. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

   1. pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej,
   2. przedstawienie pisemnego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Opery Wrocławskiej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującego okres 5 sezonów artystycznych, zawierającego m.in.:
    • plan działalności artystycznej Opery Wrocławskiej, w tym zarys repertuaru na kolejne dwa sezony artystyczne,
    • wizję działalności i rozwoju Opery Wrocławskiej, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji  oraz planowane źródła  finansowania, 
    • sposób organizacji pracy w Operze Wrocławskiej, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,
    • strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, 
    • plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Opery Wrocławskiej,
    • informację, czy kandydat - w przypadku powołania na stanowisko dyrektora - wystąpi z wnioskiem o powołanie zastępcy dyrektora ds. artystycznych, zgodnie z § 5 ust. 2 statutu Opery,
   3. życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
   4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),
   5. dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy),
   6. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,
   7. oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1440 z późn. zm.),
   9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony  www.bip.umwd.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych,  
   10. dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),
   11. adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,
   12. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.

   

  V.    Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs - Dyrektor Opery Wrocławskiej „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

  Nadesłane oferty nie są zwracane.

   

  VI. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników i II etap - rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami.
  3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.  
  4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 marca 2020 r. 
  5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
  7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno - finansowych instytucji - Opery Wrocławskiej można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17.