Opera Wrocławska

Aktualności

21
października

Praca na stanowisku: Kierownik działu planowania i realizacji inwestycji

Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku: Kierownika działu planowania i realizacji inwestycji

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika działu planowania i realizacji inwestycji należy:
 • opracowywanie planów inwestycji, działając w porozumieniu z Dyrektorem i Zastępcą Dyrektora
 • planowanie i organizowanie wykonywania inwestycji według zatwierdzonych planów inwestycji
 • nadzorowanie wykonywania inwestycji według zatwierdzonych planów w szczególności w zakresie rzeczowym i terminowym
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i zlecaniem na zewnątrz prac inwestycyjnych
 • ogólny nadzor merytoryczny nad pracami inwestycyjnymi, w tym uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót,
 • uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu, warunkach technicznych oraz pozwoleń na budowę dla realizowanych lub planowanych inwestycji bądź zgłaszania realizacji robót budowlanych,
 • kompletowanie materiałów wyjściowych, koncepcji, studiów wykonalności do opracowywania projektów budowlanych i dokumentacji kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące w Operze przepisy wewnętrzne, prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny, w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosków o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy związanych z realizacją inwestycji,
 • nadzór nad protokolarnym przekazaniem placu budowy, a także nad próbami, badaniami koniecznymi dla prawidłowej realizacji inwestycji,
 • przygotowywanie i rozliczanie zamówienia na dokumentacje techniczne i roboty budowlane związane z realizowanymi inwestycjami i robotami modernizacyjnymi,
 • przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie realizowanych inwestycji i przedkładanie okresowych sprawozdań z realizacji Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora,
 • uczestniczenie w kontrolach dokonywanych przez uprawnione podmioty związanych z realizacją inwestycji,
 • dokonywanie okresowych, rocznych i wieloletnich przeglądów obiektów Opery,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej Opery w tym:
 • a) prowadzenie książki obiektów budowlanych,
  b) gromadzenie dokumentacji technicznej, katalogowanie jej oraz przechowywanie,
  c) udostępnianie do wglądu na miejscu dokumentacji technicznej i innych dokumentów o szczególnym znaczeniu.
 • kompletowanie materiałów do sprawozdań współdziałanie z pracownikami merytorycznymi innych komórek organizacyjnych przy planowaniu wydatków inwestycyjnych,
 • poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania działalności Opery (m.in. fundusze UE, Programy Operacyjne MKDN, fundacje prywatne i inne itp.),
 • monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) oraz innych środków pozabudżetowych możliwych do pozyskania na finansowanie działań Opery,
 • przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowywanie projektów wniosku na pozyskanie środków finansowych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Opery w zakresie pozyskiwania funduszy rozwojowych,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania funduszy rozwojowych,
 • gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej,
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków dotacji majątkowych,
 • współpraca przy przygotowaniu wniosków o płatność oraz harmonogramów płatności,
 • planowanie płatności dla kontrahentów i uczestników projektów,
 • monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z finansowym,
 • kontakty z instytucjami pośredniczącymi i zarządzającymi,
 • nadzór nad realizacja zadań określonych w treści wniosku aplikacyjnego,
 • wprowadzanie wymaganych zmian i korekt w treści wniosku aplikacyjnego,
 • współpraca przy opracowaniu i przygotowaniu wniosku o płatność, w terminach składania wniosków o płatność,
 • współpraca z bezpośrednim przełożonym w podejmowaniu decyzji w zakresie realizowanych zadań i osiąganych wskaźników,
 • podejmowanie innych działań niezbędnych do osiągnięcia zakładanych wskaźników projektów,
 • realizacja działań zgodnie z treścią wniosku aplikacyjnego oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektów,
 • uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu wszelkiej dokumentacji związanej z projektem,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • prowadzenie postępowań wyboru Wykonawców do realizacji zadań prowadzonych bądź koordynowanych przez Dział planowania i realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi bezpośredniego przełożonego oraz zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • uczestnictwo w procedurze wyboru Wykonawców oraz udzielanie wyjaśnień na zapytanie potencjalnych oferentów podczas prowadzenia wyboru Wykonawców,

 • współpraca z działem zamówień publicznych w realizacji procedur wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym:
 • - przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez jednostkę zamawiającą dostawę, usługę lub robotę budowlaną,

 • wprowadzanie i przesyłanie on-line ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia, kierowanych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), udział w pracach komisji przetargowych w przetargach sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji przetargowej po otwarciu ofert, prowadzenie korespondencji z wykonawcami, archiwizacja dokumentacji przetargowej, prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do ostatecznego zatwierdzenia radcy prawnemu

 • przygotowywanie zestawień i ankiet oraz ich przedkładanie do bezpośredniego przełożonego, opracowanie późniejszych raportów z przeprowadzonego projektu,
 • przekazywanie przełożonym wszelkich opinii, dokumentów, informacji czy analiz związanych z realizacją umowy dotyczącej projektu w wersji elektronicznej w postaci edytowalnej,
 • planowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnieniu prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie.
 • przygotowywanie i prowadzenie czynności po stronie Podmiotu publicznego w ramach partnerstwa publicznoprawnego, w szczególności udział w dialogu konkurencyjnym, ocena wniosków w postępowaniu, ocena koncepcji i rozwiązań,

 • Wymagania:
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 1 rok w kierowaniu ludźmi
 • doświadczenie w zakresie realizowania i przygotowania inwestycji
 • wykształcenie wyższe techniczne lub zarządzanie, ekonomia, prawo i administracja
 • wiedza w zakresie zamówień publicznych oraz aktualnych przepisów
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowania ze środków publicznych w tym funduszy unijnych
 • bardzo dobra znajomośc programu Excel, MS Office
 • bardzo dobrea organizacja pracy własnej - dokładność oraz rzetelność w przygotowywaniu ofert

 • Mile widziane:
 • certyfikaty w zakresie metodyk zarządzania projektem PRINCE 2 lub inne
 • doświadczenie w przygotowaniu analiz w tym finansowych projektów

 • Oferujemy:
 • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
 • umowę o pracę
 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

 • Wymagane dokumenty:
 • CV / życiorys
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów: CV, podpisany list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do 9 listopada 2019 roku na adres kadry@opera.wroclaw.pl lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się, dopuszczając do kolejnego etapu rekrutacji z kandydatami wyodrębnionymi w kwalifikacji wstępnej.

  Na CV prosimy dopisać klauzulę:
  "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji pracownika na stanowisko zastępcy kierownika działu głównego energetyka.

  Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."