Opera Wrocławska

Aktualności

26
września

Przesłuchanie do Orkiestry. Instrument - Wiolonczela Tutti

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry. Instrument - Wiolonczela Tutti:

1. Program solowy:
J. Haydn - pierwsza część koncertu (z kadencją) D-dur(Hob.VIIb:2)
2. Fragmenty orkiestrowe
a) P. Czajkowski - The Nutcracker, N. 14 Grand Pas de Deux
b) P. Czajkowski "Eugeniusz Oniegin" Nr 8
c) S. Prokofiew "Romeo i Julia" 137 do końca strony
d) G. Verdi "La Traviata" Nr 9

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 23.10.2019r o godzinie 10.00 w budynku Opery Wrocławskiej
Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres: wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesłuchania.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."

 • The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Violin (2nd violin):

  1. Solo programme:
  J. Haydn - Cello concerto D-dur(Hob.VIIb:2) (1st movement + cadenza)
  2. The orchestral excerpts
  a) P. Tchaikovsky - The Nutcracker, N. 14 Grand Pas de Deux
  b) P. Tchaikovsky "Eugene Onegin" Nr 8
  c) S. Prokofiew "Romeo i Julia" 137 to the end of the page
  d) G. Verdi "La Traviata" Nr 9

  Materials will be made available by the orchestra inspector
  The audition will take place on 19 of October 2019 at 10.00 at the Wrocław Opera.
  Please send your artist CV and approve for the processing of personal data (download file) to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254

  "According to art. 6 par. 1 lit. a, b and d of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of May 4, 2016) I consent to the processing of my personal data for the purposes of auditions.

  In implementing the disposition of art. 13 OF THE RODO, I inform that:
 • The administrator of personal data is Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • In matters of personal data processing, please contact the Data Protection Inspector by e-mail to the following address: iod@opera.wroclaw.pl or by post to the correspondence address: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • The purpose of data collection is to ensure that the recruitment process runs smoothly.
 • Each participant of the hearing has the right to access the data contents and to rectify them, remove or limit the processing, as well as the right to object, demand the cessation of processing and data transfer, as well as the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint to the supervisory body , ie the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 • Providing data is voluntary, but necessary to ensure the correct implementation of recruitment activities. If you do not provide data, you will not be able to participate in recruitment.
 • Personal data will not be disclosed to third parties.
 • Personal data will not be subject to profiling.
 • The Wrocław Opera has no intention of transferring personal data to a third country or an international organization.
 • Personal data will be kept for the period of auditions and three months after its completion. After these dates, all data will be destroyed."