Opera Wrocławska

Aktualności

3
lipca

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza audycję dla śpiewaków solistów: tenory, bas-barytony, basy.

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza audycję dla śpiewaków solistów: tenory, bas-barytony, basy.

Na przesłuchanie należy przygotować dwie dowolne arie z repertuaru światowego, pochodzące z różnych epok historycznych.
Przesłuchanie odbędzie się 16 września 2019 roku o godz. 12.00 w Operze Wrocławskiej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem FORMULARZA do 2 września 2019 roku.
Opera Wrocławska zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z o4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przesłuchań dla śpiewaków solistów.
  Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu uczestnikowi przesłuchania przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres przesłuchań oraz trzy miesiące po jego zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

Wroclaw Opera will held auditions for solo singers: tenors, bass-baritones, basses.

Repertoire: two arbitrary arias from the world repertoire, from various historical epochs.
The auditions will be held on September 16, 2019 at 12.00 in the Wrocław Opera.

Applications should be sent via the FORM until September 2, 2019.
We reserve the right to reply to selected applications only.

  According to art. 6 par. 1 lit. a, b and d of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of May 4, 2016) I consent to the processing of my personal data for the purposes of auditions to singers In implementing the disposition of art. 13 OF THE RODO, I inform that:
 • The administrator of personal data is Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • The purpose of data collection is to ensure that the recruitment process runs smoothly.
 • Each participant of the hearing has the right to access the data contents and to rectify them, remove or limit the processing, as well as the right to object, demand the cessation of processing and data transfer, as well as the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint to the supervisory body , ie the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 • Providing data is voluntary, but necessary to ensure the correct implementation of recruitment activities. If you do not provide data, you will not be able to participate in recruitment.
 • Personal data will not be disclosed to third parties.
 • Personal data will not be subject to profiling.
 • The Wrocław Opera has no intention of transferring personal data to a third country or an international organization.
 • Personal data will be kept for the period of auditions and three months after its completion. After these dates, all data will be destroyed.