Opera Wrocławska

Aktualności

8
maja

Balet Opery Wrocławskiej - Audycja / Audition

Balet Opery Wrocławskiej poszukuje nowych tancerzy solistów, koryfei oraz artystów corps de ballet na sezon artystyczny 2019/2020 posiadających wysokie umiejętności w technice tańca klasycznego i współczesnego.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej zawierające CV wraz z załącznikami (zdjęcia, filmy) przyjmowane są do dn. 30 maja 2019 roku na adres balletaudition@opera.wroclaw.pl

W CV należy podać: datę urodzenia, wzrost, wagę, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (nagrody w konkursach, wyróżnienia, główne role). Ponadto zgłoszenie powinno zawierać zdjęcia portretowe i taneczne (w oddzielnych plikach), a także odnośniki do nagrań video (linki YouTube, vimeo itp.). Filmy i fotografie powinny być wykonane w ciągu ostatniego roku. Objętość całego zgłoszenia nie powinna przekraczać 5 MB. Oceniane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.
O zaproszeniu do udziału w audycji zakwalifikowani tancerze zostaną powiadomieni drogą mailową.

Audycja
odbędzie się w Operze Wrocławskiej 09 czerwca 2019 o godz. 13:00.

Choreografowie gościnni sezonu 2019/2020:
Marco Goecke, Youri Vamosh, Itzik Galili

W repertuarze:
Jules Perrot/Jean Coralli, Uri Ivgi/Johan Greben, Anna Hop, Jacek Tyski, Jacek Przybyłowicz

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

 

The Wrocław Opera Ballet is looking for new dancers - soloists, coryphées and corps de ballet artists - highly skilled in classical and contemporary dance for the 2019-2020 season. 

Applications in the form of CV's with attachments (photographs, films) will be accepted until May 30th,  2019 at: balletaudition@opera.wroclaw.pl 

The CV should include the date of birth, height, weight, education, professional experience (awards in competitions, distinctions, leading roles). In addition, the application should contain a portrait and dance photographs (in separate files) as well as links to video recordings (on YouTube, Vimeo etc.). Only films and photographs made over the last year will be accepted. The size of the entire application should not exceed 5 MB. Only complete applications will be taken under consideration.
Invitations to the audition will be sent to the selected dancers by e-mail. 

The audition will take place at the Wrocław Opera on June 9th, 2019 at 13:00.

Guest choreographers of season 2019/2020:
Marco Goecke, Youri Vamosh, Itzik Galili

In the repertoire:
Jules Perrot/Jean Coralli, Uri Ivgi/Johan Greben, Anna Hop, Jacek Tyski, Jacek Przybyłowicz

The Wrocław Opera informs the applicants that by submitting their recruitment documents they consent to their personal data being processed in the course of the recruitment process, data other than the data specified in the provisions of the labour law and expected by the Wrocław Opera. In addition, fulfilling the obligation imposed on the Personal Data Controller under Article 13 of the GDPR, we inform the applicants that

 • The Controller of the personal data is the Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • The Wrocław Opera has designated a Data Protection Inspector, Mr Piotr Schmidt.
 • The data are collected for the purpose of an efficient recruitment process.
 • Each job applicant has the right to access the content of the data, right to correct, remove them or limit their processing, right to object, demand that the data processing and transfer be stopped, as well as the right to withdraw his or her consent at any time and right to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. President of the Personal Data Protection Office.
 • The giving of the data is voluntary but necessary to ensure that the recruitment process is correct. If the data are not provided, participation in the recruitment process shall not be possible.
 • The personal data shall not be made available to third parties.
 • The personal data shall not be profiled.
 • The Wrocław Opera has no intention of transferring the personal data to third countries or international organisations.
 • The personal data shall be stored for the duration of the recruitment process and three months after its completion. After that date all data shall be destroyed.