Opera Wrocławska

Aktualności

4
kwietnia

Praca na stanowisku: dyrygent/dyrygent asystent (3 etaty)

Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku: dyrygent/dyrygent asystent (3 etaty).

Opis stanowiska:

 • prowadzenie prób oraz spektakli Opery Wrocławskiej,
 • muzyczne przygotowanie solistów-śpiewaków, zespołu baletu i chóru oraz orkiestry do spektakli repertuarowych oraz premier,
 • kontrola jakości prób muzycznych, scenicznych oraz spektakli.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • udokumentowana działalność artystyczna w zakresie dyrygentury ze szczególnym uwzględnieniem dyrygentury operowej (dokumentacja w wersji papierowej oraz elektronicznej - linki lub nośniki z materiałami audio-video),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość innych języków obcych mile widziana,
 • dyspozycyjność,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony nie krótszy niż jeden sezon artystyczny,
 • pełny etat,
 • zatrudnienie od sezonu artystycznego 2019/2020.

Warunki wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Opery Wrocławskiej - kategoria zaszeregowania od XIV do XIX,
 • w ramach wynagrodzenia zasadniczego norma spektakli od 0 do 3,
 • wynagrodzenie za 1 spektakl ponadnormowy w danym miesiącu od 1 do 3 stawek, w wysokości 1.500,00 zł brutto zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Opery Wrocławskiej.

Kandydaci będą oceniani według dostarczonej dokumentacji oraz po poprowadzeniu prób/y lub spektaklu w Operze Wrocławskiej.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres: sekretariat@opera.wroclaw.pl do dnia 15.05.2019r. lub złożenie ich osobiście w sekretariacie Opery Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.
The Wrocław Opera invites candidates to apply for the positions of conductor / assistant conductor (3 positions).

Job description:

 • conducting Wrocław Opera performances and rehearsals;
 • musical preparation of singer soloists, the ballet ensemble and chorus as well as the orchestra for repertoire and premiere performances;
 • quality control of music and stage rehearsals as well as performances.

Requirements:

 • CV;
 • documented artistic activities in the field of conducting, especially conducting of operas (documentation in paper and electronic form - links or media with audio and video materials);
 • ability to communicate in English;
 • knowledge of other language will be a bonus;
 • flexibility;
 • very good organisational skills.

Terms and conditions of employment:

 • contract of employment for a specified period, no shorter than one season;
 • full-time job;
 • employment from the 2019/2020 season.

Terms and conditions of remuneration:

 • base remuneration in line with the Remuneration Rules for the Wrocław Opera Employees - employee category from XIV to XIX;
 • minimum number of performances as part of the base remuneration: from 0 to 3;
 • remuneration for 1 performance above the minimum in a given month, 1 to 3 rates: PLN 1,500.00 gross in line with the Remuneration Rules for the Wrocław Opera Employees.

Applicants will be assessed against the documentation provided as well as on the basis of a rehearsal/rehearsals or a performance conducted at the Wrocław Opera.

Please note that we will contact selected applicants only.

If you are interested, please sent your application via e-mail to sekretariat@opera.wroclaw.pl by 15 May 2019 or submit it personally at the Wrocław Opera Secretariat, ul. Świdnicka 35, Wrocław.

The Wrocław Opera informs the applicants that by submitting their recruitment documents they consent to their personal data being processed in the course of the recruitment process, data other than the data specified in the provisions of the labour law and expected by the Wrocław Opera. In addition, fulfilling the obligation imposed on the Personal Data Controller under Article 13 of the GDPR, we inform the applicants that

 • The Controller of the personal data is the Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • The Wrocław Opera has designated a Data Protection Inspector, Mr Piotr Schmidt.
 • The data are collected for the purpose of an efficient recruitment process.
 • Each job applicant has the right to access the content of the data, right to correct, remove them or limit their processing, right to object, demand that the data processing and transfer be stopped, as well as the right to withdraw his or her consent at any time and right to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. President of the Personal Data Protection Office.
 • The giving of the data is voluntary but necessary to ensure that the recruitment process is correct. If the data are not provided, participation in the recruitment process shall not be possible.
 • The personal data shall not be made available to third parties.
 • The personal data shall not be profiled.
 • The Wrocław Opera has no intention of transferring the personal data to third countries or international organisations.
 • The personal data shall be stored for the duration of the recruitment process and three months after its completion. After that date all data shall be destroyed.