Opera Wrocławska

Aktualności

6
lutego

Przesłuchania na stanowisko Artysty Chóru

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchania do Chóru Operowego dla głosów męskich (tenor I, baryton, bas)

Repertuar:
- dwa dowolnie wybrane utwory solowe (kontrastujące stylistycznie)
- W. A. Mozart Requiem cz. I: Requiem aeternam - Kyrie

Zgłoszenie należy wysyłać na adres: a.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl

W zgłoszeniu prosimy ująć:
- CV z aktualnym zdjęciem
- nagranie głosu
- proponowany repertuar przesłuchania

Osoby zakwalifikowane do przesłuchań zostaną o tym fakcie powiadomione.

Przesłuchania odbędą się w ustalonym terminie od godz. 14:00 w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, Wrocław, sala 560. W dniu przesłuchania od godziny 12:30 do dyspozycji będzie pianista. Kandydat może zostać poproszony o przeczytanie fragmentu a vista.


  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z o4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przesłuchań do zespołu chóru.

  Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."

 


The management of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Chorus member (1st tenor, baritone, bass)

Repertoire:
- two solo pieces (contrasting in style) of the candidate's choice
- W. A. Mozart Requiem: Requiem aeternam - Kyrie

Please send your applications to: a.grabowska-borys@opera.wroclaw.pl

The application should contain:
- CV with up-to-date photograph
- a recording of your voice
- your suggested audition repertoire.

Candidates selected for the audition will be informed about the fact.

The audition will take place after setting the date at 14:00 at the Wrocław Opera, Świdnicka Street 35, room 560. Opera provides an accompanist. Pianist will be available to candidates on the day of audition from 12:30.
Candidates may be asked to sing a vista.

  „According to art. 6 par. 1 lit. a, b and d of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of May 4, 2016) I consent to the processing of my personal data for the purposes of auditions to 17.12.2018

  In implementing the disposition of art. 13 OF THE RODO, I inform that:
 • The administrator of personal data is Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • The Wrocław Opera has appointed the Data Protection Officer. It is Mr. Piotr Schmidt.
 • The purpose of data collection is to ensure that the recruitment process runs smoothly.
 • Each participant of the hearing has the right to access the data contents and to rectify them, remove or limit the processing, as well as the right to object, demand the cessation of processing and data transfer, as well as the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint to the supervisory body , ie the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 • Providing data is voluntary, but necessary to ensure the correct implementation of recruitment activities. If you do not provide data, you will not be able to participate in recruitment.
 • Personal data will not be disclosed to third parties.
 • Personal data will not be subject to profiling.
 • The Wrocław Opera has no intention of transferring personal data to a third country or an international organization.
 • Personal data will be kept for the period of auditions and three months after its completion. After these dates, all data will be destroyed."