Opera Wrocławska

Aktualności

5
grudnia

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zaprasza na przesłuchanie do następujących ról w inscenizacji opery "Faust" Ch. Gounoda

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zaprasza na przesłuchanie do następujących ról w inscenizacji opery "Faust" Ch. Gounoda (premiera w kwietniu 2019):

• Małgorzata (do przygotowania aria "O Dieu que de bijoux"),
• Mefistofeles (do przygotowania aria "Le veau d'or est toujours debout!" oraz serenada "Vous qui faites l'endormie"),

Przesłuchanie odbędzie się 16 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w Operze Wrocławskiej.
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem formularza prosimy przesyłać do 21 grudnia 2018 r.

Opera Wrocławska odpowie tylko na wybrane zgłoszenia.

  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z o4.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji przesłuchań do następujących ról w inscenizacji opery "Faust" Ch. Gounoda (premiera w kwietniu 2019).

  Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."

The Management of Wroclaw Opera is seeking singers to perform the following roles in the new production of "Faust" by Ch. Gounod (premiere in April 2019):

• Marguerite (aria "O Dieu que de bijoux" is required),
• Mephistopheles (both aria "Le veau d'or est toujours debout!" and serenade "Vous qui faites l'endormie" are required),

The auditions will be held at 2 pm on January, 16th 2018, at Wroclaw Opera.
Please apply by submitting the interactive form only. The deadline for application is December 21st 2018.

We reserve the right to reply to selected applications only.

  „According to art. 6 par. 1 lit. a, b and d of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of May 4, 2016) I consent to the processing of my personal data for the purposes of auditions to 16.01.2019

  In implementing the disposition of art. 13 OF THE RODO, I inform that:
 • The administrator of personal data is Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • The Wrocław Opera has appointed the Data Protection Officer. It is Mr. Piotr Schmidt.
 • The purpose of data collection is to ensure that the recruitment process runs smoothly.
 • Each participant of the hearing has the right to access the data contents and to rectify them, remove or limit the processing, as well as the right to object, demand the cessation of processing and data transfer, as well as the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint to the supervisory body, ie the President of the Office for the Protection of Personal Data.
 • Providing data is voluntary, but necessary to ensure the correct implementation of recruitment activities. If you do not provide data, you will not be able to participate in recruitment.
 • Personal data will not be disclosed to third parties.
 • Personal data will not be subject to profiling.
 • The Wrocław Opera has no intention of transferring personal data to a third country or an international organization.
 • Personal data will be kept for the period of auditions and three months after its completion. After these dates, all data will be destroyed."