Opera Wrocławska

Aktualności

15
listopada

Praca na stanowisku : Specjalista w dziale planowania i realizacji inwestycji

Opera Wrocławska zaprasza osoby chętne do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w Dziale Planowania i Realizacji Inwestycji (pełny etat).

Zakres obowiązków na ww. stanowisku:
1. udział w przygotowywaniu dokumentacji o pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i krajowych,
2. współudział opracowywanie zakresów rzeczowych i finansowych dla poszczególnych inwestycji,
3. nadzorowanie przebiegu robót inwestycyjnych pod kątem realizacji umów z wykonawcami, rozliczeń z przyznanych środków oraz zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymogami prawa,
4. współudział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,
5. uczestnictwo w odbiorach i rozliczeniach końcowych inwestycji,
6. współudział przygotowywanie części merytorycznej i harmonogramów rzeczowo-finansowych do wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
7. współudział w sporządzaniu dokumentacji przetargowych na potrzeby prowadzonych działań inwestycyjnych,
8. udział w pracach komisji przetargowej,
9. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań,
10. współudział w przygotowaniu wstępnych założeń budżetowych dla poszczególnych zadań,
11. poszukiwanie i zbieranie ofert na urządzenia oraz usługi potrzebne do przeprowadzenia inwestycji,
12. udział w przygotowaniu projektów od strony technicznej i finansowej,
13. współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz udział w rozliczaniu zadań,

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe o profilu technicznym, mile widziane ukończone studia z budownictwa,
2. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata w ramach realizacji zadań związanych z rozliczeniem i prowadzeniem projektów,
3. doświadczenie w prowadzeniu projektów realizowanych w ramach zamówień publicznych,
4. znajomość branży budowlanej lub branży związanej z eksploatacją obiektów kubaturowych i infrastruktury - będzie dodatkowym atutem
5. mile widziane doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych oraz uprawnienia budowlane
6. umiejętność przygotowywania dokumentacji przetargowej,
7. predyspozycje osobowościowe (zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres, dokładność, dyspozycyjność),
8. znajomość ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
9. mile widziane uprawnienia budowalne,

WYMAGANE DOKUMENTY
• CV, list motywacyjny
• kserokopie świadectw pracy (należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną)
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną)
• do wglądu dokumenty oryginalne (należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną)

OFERUJEMY
• stabilne warunki zatrudnienia w instytucji o ugruntowanej pozycji rynkowej (umowa o pracę na pełen etat);
• możliwość dalszego rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych;
• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji i zespole;
• świadczenia socjalne (instytucja budżetowa - finanse publiczne);
• możliwość bieżącego podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, staże).

Osoby zainteresowane proszone są w terminie do 15 grudnia 2018 roku o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Uprzejmie informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
  • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
  • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
  • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
  • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.