Projekty

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia


Z radością informujemy, że projekt Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia (nr POIS.08.01.00-00-0115/7) został rozpatrzony pozytywnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Kultury.

Złożony w ramach procedury konkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska na lata 2014-2020 projekt znalazł się na bardzo wysokim 2. miejscu na liście rankingowej wszystkich zgłoszonych projektów. Tym samym otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 960 843,15 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym projektu jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury poprzez rozbudowę Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia. Jego wartość to 16 015 349,82 zł. Projekt zostanie też dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotą 4 788 617,89 zł. Projekt jest ujęty w kontrakcie terytorialnym Województwa Dolnośląskiego.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury Opery poprzez budowę obiektu, który zostanie połączony z istniejącym gmachem połączeniem podziemnym.

Cele produktowe wpisane w projekt:
•dostosowanie zaplecza technicznego i artystycznego Opery Wrocławskiej do potrzeb i skali działalności oraz obowiązujących norm i standardów,
•stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej i wzbogacenia programu Opery Wrocławskiej o nowe produkty artystyczne,
•zwiększenie możliwości technicznych i organizacyjnych realizacji bardziej rozbudowanych inscenizacji,
•usprawnienie pracy osób i podmiotów zaangażowanych w realizację spektakli,
•poprawa jakości organizowanych wydarzeń i imprez,
•wsparcie modernizacji i zwiększenie dostępności infrastruktury Opery Wrocławskiej,
•powstanie nowych przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej,
•zapewnienie funkcjonalności nowo powstałych przestrzeni,
•powstanie magazynów, pracowni przyscenicznych oraz sali prób,
•dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej

Projekt "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Priorytet VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury"
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Celem głównym projektu jest poprawa rozwoju zasobów kultury, jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego w tym scenicznego Opery Wrocławskiej.

Realizacja projektu umożliwi dostosowanie zaplecza technicznego do obowiązujących standardów i norm, a także oczekiwań oraz potrzeb odbiorców oraz wzbogaci program Opery Wrocławskiej o nowe przedsięwzięcia artystyczne oraz warsztaty technologii scenicznych. Wśród planowanych efektów są także:
1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
2. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

Wartość projektu: 7.498.940,63
Wkład Funduszy Europejskich: 4.719.087,51


Jednocześnie informujemy, że w przypadku podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego istnieje możliwość sygnalizowania o ww. nieprawidłowościach na specjalnie przeznaczonej do tego stronie. (ZGŁOŚ)

Decyzja o dofinansowaniu z MKiDN

Opera Wrocławska otrzymała decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dofinansowania do projektu "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej" zgłoszonego do Działania 8.1 "Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwój zasobów kultury" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010. Łączna wartość całego projektu to prawie 7 mln zł.

Dostawa systemu mikroportów i mikrofonów bezprzewodowych wraz z osprzętem dla Opery Wrocławskiej - Znak postępowania: ZP/PN/21/2016

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 05453/16/FPK/DEK z dnia 24.06.2016 r. w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury / infrastruktura kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego