KWESTIONARIUSZ   KANDYDATA   NA   WOLONTARIUSZA


Kwestionariusz
1. Imię i nazwisko *

2. Wiek *

3. Wykształcenie *

4. Nr telefonu *

5. E-mail *

6. Znajomość języków obcych *

7. Dni / godziny dyspozycyjności *

8. Twoje doświadczenie w wolontariacie *

9. Dlaczego chcesz zostać wolontariuszką/wolontariuszem w Operze Wrocławskiej?
Czego chciałabyś/chciałbyś się tutaj nauczyć, jakie uzyskać kompetencje? *


Captcha *


Przetwarzanie danych osobowych
Podanie w/w danych osobowych i podpisanie niniejszego kwestionariusza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Operę Wrocławską. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje
o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na następnej stronie niniejszego kwestionariusza.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA
Ze względu na wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Operę Wrocławską z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35 we Wrocławiu (50-066).

2. Inspektor ochrony danych
Kontakt z Inspektorem ochrony danych Opery Wrocławskiej jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wyboru wolontariuszy spośród kandydatów,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zawarcia umowy z wybranymi wolontariuszami,
c) wykonywania obowiązków Opery Wrocławskiej wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Okres przechowywania danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu odrzucenia Państwa kandydatury na wolontariusza albo zawarcia
umowy w tym zakresie. Niezależnie od tego dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo do żądania od Opery Wrocławskiej:
- dostępu do danych osobowych,
- ich sprostowania,
- przenoszenia,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Operą Wrocławską lub Inspektorem ochrony danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej wolontariatu.

Opera Wrocławska