Opera Wrocławska

Oferta pracy

24
maja
ogłoszenie ważne do
30 czerwca

Praca na stanowisku: Specjalista ds. płac - 1 etat

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni osobę na stanowisku: Specjalistę ds. płac - 1 etat

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac zgodnie z przepisami prawa i zasadami wynagradzania (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
 • Naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • Realizację potrąceń m.in. zajęć komorniczych i administracyjnych,
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych do ZUS i US,
 • Prowadzenie sprawozdawczości GUS,
 • Obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 • Przygotowywanie raportów związanych z płacami,
 • Współpracę z instytucjami zewnętrznymi, w tym ZUS i US,
 • Współpracę z Kasą Zapomogowo-Pożyczkową.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • Umiejętności obsługi programów płacowo-kadrowych, mile widziany R2 Płatnik,
 • Praktycznej znajomości prawa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętności przygotowania i naliczania listy płac,
 • Dobrej znajomości obsługi komputera, w tym programów Word i Excel,
 • Dobrej organizacji pracy, samodzielności w działaniu, odpowiedzialności, sumienności i terminowości.

  Mile widziane:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Benefity w postaci biletów pracowniczych,
 • Dofinansowanie do karty Multisport/Benefit,,
 • Pracę w renomowanej instytucji kultury,

  Sposób i termin składania ofert:

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 30.06.2023 r. na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie dokumentów w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA do siedziby Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35 we Wrocławiu.

  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
  1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  2) W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.