Opera Wrocławska

Oferta pracy

22
marca
ogłoszenie ważne do
1 czerwca

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchania na stanowisko: Asystent dyrygenta / Assistant conductor

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchania na stanowisko: Asystenta dyrygenta

Przesłuchania odbędą się 4-etapowo. O szczegółach wybrani kandydaci zostaną poinformowani mailowo.

I etap: przesłanie zgłoszeń. Termin do 29.04.2022r. do godziny 16:00
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów mailem:
 • CV,
 • Skan dyplomu ukończenia muzycznych studiów wyższych (uzyskany przynajmniej tytuł licencjata - kierunek dyrygentury symfoniczno-operowej),
 • Mile widziane linki lub plik video z nagraniami poprzednich koncertów/spektakli.

  II etap: poprowadzenie próby z solistami i fortepianem. Termin: 18.05.22r. Program przesłuchania:
 • G. Bizet "Carmen" kwintet z II aktu,
 • G. Puccini "Cyganeria" aria Mimi z I aktu "Si, mi chiamano Mimi",
 • C. M. von Weber "Der Freischütz" aria z II aktu, scena II "Wie nahte mir der Schlummer... "Leise, leise, fromme Weise".

  III etap: poprowadzenie próby z orkiestrą. Termin: 19.05.22r. Program przesłuchania:
 • J. Strauss II "Zemsta nietoperza" - uwertura,
 • W. A. Mozart "Wesele Figara" akt III recytatyw i aria Hrabiego "Hai già" vinta la causa - Vedrò mentr'io sospiro",
 • G. Puccini "Madama Butterfly" - akt III (akt II cz.2).

  IV etap: dyrygowanie spektaklami Z. Krauze "Yemaya - Królowa Mórz"
 • Próby: 24.05.22r. i 25.05.22r.
 • Spektakle: 31.05.22r. i 01.06.22r.

  Dokumenty prosimy przesłać na adres: orchestra.audition@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć je osobiście do pokoju 525 b, lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA-ASYSTENT DYRYGENTA.
  Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


  The management of Wrocław Opera announces auditions for the position of: Assistant conductor

  Auditions will be held in four stages. Selected candidates will be notified by email of the details.

  The first stage: submitting applications. Deadline - 29 April 2022, 4:00 P.M.
  If interested, please email the required documents:
 • CV;
 • a scanned copy of a diploma of completing higher musical education (at least a bachelor's degree in symphonic and opera conducting);
 • links or a video file with recordings of previous concerts/performances are welcome.

  The second stage: conducting a rehearsal with soloists and piano. Date - 18 May 2022. Audition programme:
 • G. Bizet's "Carmen" quintet from Act II;
 • G. Puccini's "La boh?me" Mimi's aria from Act I "Si, mi chiamano Mimi";
 • C. M. von Weber's "Der Freischütz" aria from Act II, scene II "Wie nahte mir der Schlummer...Leise, leise, fromme Weise".

  The third stage: conducting a rehearsal with the orchestra. Date - 19 May 2022. Audition programme:
 • J. Strauss II's "Revenge of the Bat" - overture;
 • W. A. Mozart's "The Marriage of Figaro" - Act III recitative and aria of the Count "Hai gi? vinta la causa - Vedr? mentr'io sospiro";
 • G. Puccini's "Madama Butterfly" - Act III (Act II, part 2).

  The fourth stage: conducting performances of Z. Krauze's "Yemaya - Queen of the Sea"
 • Rehearsals: 24 May 2022 and 25 May 2022
 • Performances: 31 May 2022 and 1 June 2022

  Please send your documents to: orchestra.audition@opera.wroclaw.pl or deliver them in person to room 525b or leave them at the reception in a sealed envelope marked RECRUITMENT - ASSISTANT CONDUCTOR.

  Only selected candidates will be contacted.


  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
  - Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  - W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.